SAFENET2 spoj – Mạng máy tính an toàn

sub tại: http://vn.spoj.com/problems/SAFENET2/ Đề bài: Có n máy tính đánh số từ 1 đến n và m dây cáp mạng,giữa 2 máy tính có thể có một hoặc nhiều đường dây cáp mạng nối chúng,không có cáp mạng nối một máy với chính nó.Hai máy tính có thể truyền dữ liệu cho nhau nếu có đường […]

Continue reading


BCACM11E spoj PTIT – Phương án bắn pháo

Nguồn đề bài: http://www.spoj.com/PTIT/problems/BCACM11E/ 1. Đề bài BCACM11E spoj PTIT Một hệ thống phòng thủ của địch gồm N điểm (N<=100), giữa các điểm bất kỳ của hệ thống đều có thể đi lại trực tiếp hoặc gián tiếp với nhau thông qua hệ thống các đường hầm. Bài toán được đặt ra là cho trước một […]

Continue reading