[c++] Tìm số nghịch đảo

Wecode Judge Viết chương trình tính giá trị đảo ngược của một số nguyên n. INPUT: Số nguyên n (0<= n <= 1000000) OUTPUT: Giá trị đảo ngược của n Ví dụ: INPUT OUTPUT 13 31 1412 2141 2100 12  

Continue reading


PTIT138E spoj PTIT – Bài E – Làm tròn số

Cho trước một số nguyên, người ta sẽ làm tròn số này theo quy tắc sau: Nếu số đó lớn hơn 10 thì sẽ được làm tròn đến số hàng chục gần nhất Sau đó nếu kết quả lớn hơn 100 thì làm tròn đến số hàng trăm gần nhất Sau đó nếu kết quả […]

Continue reading


[C++] Bài 110: Chia 200000 bằng các loại giấy 1000đ, 2000đ, 5000đ

Cần có tổng 200000đ từ 3 loại giấy bạc 1000đ, 2000đ, 5000đ. Lập chương trình để tìm tất cả các phương án có thể. Bài Tập Kỹ Thuật Lập Trình Code tham khảo 1

Code tham khảo 2

Đặng Minh Tiến UIT K11

Continue reading


[C++] Chữ số chính giữa là lớn nhất

Problem cơ bản: [C++] Chữ số chính giữa là lớn nhất Thông thường khi làm việc với con số, người ta quan tâm tới các chữ số theo thứ tự từ đầu tới cuối. Tuy nhiên đôi khi có những ông thầy vừa mập vừa xấu vừa khó lại còn ác ổng hay quan tâm tới […]

Continue reading


PTIT016E spoj PTIT – ACM PTIT 2016 E – Kỳ thi ACM/ICPC

Kỳ thi ACM/ICPC được tổ chức giữa các trường đại học ở Việt Nam. Mỗi trường sẽ chọn ra một đội gồm 3 thí sinh để thi đấu. Để chuẩn bị tốt cho kỳ thi, trường XYZ đã có kế hoạch tập huấn cho  sinh viên với  chủ đề: Lý thuyết độ phức tạp tính […]

Continue reading


PTIT016D spoj PTIT- ACM PTIT 2016 D – Biểu thức

Một dãy gồm n số nguyên không âm a1, a2,…, an được viết thành một hàng ngang, giữa hai số liên tiếp có một khoảng trắng, như vậy có tất cả (n­-1) khoảng trắng. Người ta muốn đặt k dấu cộng và (n-1-k) dấu trừ vào (n­-1) khoảng trắng đó để nhận được một biểu […]

Continue reading