Ứng dụng nhân ma trận vào tính số Fibonacci lớn

Link submit online:  MINIGAME22.3:FIBO Dãy Fibonacci là dãy vô hạn các số tự nhiên bắt đầu bằng hai phần tử 1 và 1, các phần tử sau đó được thiết lập theo quy tắc mỗi phần tử luôn bằng tổng hai phần tử trước nó. Công thức truy hồi của dãy Fibonacci là: Nhập vào tập tin fibo.inp […]

Continue reading