lời giải QBBISHOP spoj – VOI06 Quân tượng

Nguồn đề bài: http://vn.spoj.com/problems/QBBISHOP/ 1. Đề bài QBBISHOP spoj Xét bàn cờ vuông kích thước n×n. Các dòng được đánh số từ 1 đến n, từ dưới lên trên. Các cột được đánh số từ 1 đến n từ trái qua phải. Ô nằm trên giao của dòng i và cột j được gọi là ô (i,j). […]

Continue reading