[C++] Viết chương trình tính tổng các số nguyên tố nhỏ hơn N

1. Đề bài tính tổng các số nguyên tố

Cho số nguyên dương N nhập từ bàn phím, hãy tính tổng các số nguyên tố nhỏ hơn N

Gợi ý: Bạn viết hàm kiểm tra số nguyên tố rồi duyệt qua các số nhỏ hơn N sau đó cộng vào tổng nếu là số nguyên tố.

2. Code tính tổng các số nguyên tố

#include <stdio.h>
#include <iostream>
using namespace std;

bool ktsnt(int n)
{
  int i;
  if (n<2) return 0;
  for (i=2; i<=sqrt(n); i++)
    if (n%i==0)
      return 0;
  return 1;
}

int tinh(int n)
{
  int i,s=0;
  for (i=2; i<n; i++)
    if (ktsnt(i)==1)
      s=s+i;
  return s;
}

int main()
{
  int n;
  cin >> n;
  cout << tinh(n);
  return 0;
}

số nguyên tố c++

5 thoughts on “[C++] Viết chương trình tính tổng các số nguyên tố nhỏ hơn N

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *