NKH spoj – Tách Từ

Nguồn đề bài: http://vn.spoj.com/problems/NKH/ 1. Đề bài NKH spoj Hệ điều hành XP cho phép điều khiển cùng lúc hai bàn phím. Hai anh em Tuấn và Nam vừa được thưởng một máy tính mới nên rất muốn thử tính năng này của XP. Tuấn và Nam, mỗi người dùng một bàn phím và đồng thời gõ […]

Continue reading


P151SUMB spoj PTIT – ROUND 1B – Đong gạo

Nguồn đề bài: http://www.spoj.com/ACMPTIT/problems/P151SUMB/ 1. Đề bài P151SUMB spoj Tuyenlv7 bị mẹ giao cho nhiệm vụ đó là đong gạo để mang lên nhà trọ. Anh được mẹ đưa cho 2 loại bịch, là loại 5 kg và 3 kg. Tuyenlv7 sẽ phải đong đủ số gạo mà mẹ cho vào 2 loại bịch trên. Ví dụ […]

Continue reading


BCACM11G spoj PTIT – Dãy con tăng dần tự nhiên bậc K

Nguồn đề bài: http://www.spoj.com/PTIT/problems/BCACM11G/ 1. Đề bài BCACM11G spoj Cho dãy gồm N số phân biệt AN = {a1, a2, .., aN } và số tự nhiên K (K<=N<=100). Ta gọi một dãy con tăng dần bậc K của dãy số AN là một dãy các số gồm K phần tử trong dãy đó thỏa mãn tính […]

Continue reading


Viết chương tìm nghiệm phương trình x1+x2+x3+…+xn = m

1. Đề bài nghiệm phương trình x1+x2+x3+…+xn = m cho trước n và m (n<=10, m<=20) Viết chương xuất ra các nghiệm phương trình x1+x2+x3+…+xn = m. nghiệm của phương trình là 1 số nguyên dương. Input – một dòng duy nhất gồm 2 số n, m Output – xuất ra tất cả tập nghiệm, […]

Continue reading


ALADDIN spoj – Aladdin

  Nguồn đề bài: http://vn.spoj.com/problems/ALADDIN/ 1. Đề bài ALADDIN spoj Cho tới nay, Aladdin vẫn còn sống ở đất nước Iraq đau thương. Toàn bộ gia sản, trong đó có cả cây đèn thần đã bị chiến tranh hủy hoại. Để nuôi mẹ, Aladdin lại dệt thảm. Một hôm, anh nhận được một đơn đặt hàng dệt […]

Continue reading


PTIT122F spoj PTIT – Số siêu tự nhiên

Nguồn đề bài: http://www.spoj.com/PTIT/problems/PTIT122F/ 1. Đề bài PTIT122F spoj Một số siêu tự nhiên là một chuỗi chứa các chữ số và dấu hỏi (ví dụ như 36?1?8). Một số X phù hợp với một số siêu tự nhiên W nếu X có thể được tạo thành từ W bằng cách thay thế dấu hỏi bằng các […]

Continue reading


P144PROC spoj PTIT – ROUND 4C – Lũy thừa

Nguồn đề bài: http://www.spoj.com/PTIT/problems/P144PROC/ 1. Đề bài P144PROC spoj Lũy thừa bậc n của a bằng tích của n thừa số bằng nhau, mỗi thừa số có giá trị bằng a. Cho trước 2 số nguyên a và b, các bạn hãy viết chương trình tính giá trị lũy thừa a^b. Input Gồm nhiều test, mỗi test […]

Continue reading


P132SUMJ spoj PTIT – SUM2 J – Hoán vị chữ số

Nguồn đề bài: http://www.spoj.com/PTIT/problems/P132SUMJ/ 1. Đề bài P132SUMJ spoj PTIT Cho trước một số nguyên dương X. Nhiệm vụ của bạn là tìm số nhỏ nhất lớn hơn X, mà có các chữ số giống hệt với X. Input Dòng đầu tiên là số nguyên X (1 ≤ X ≤ 999 999). Chữ số đầu tiên của […]

Continue reading