P151SUMB spoj PTIT – ROUND 1B – Đong gạo

Nguồn đề bài: http://www.spoj.com/ACMPTIT/problems/P151SUMB/

1. Đề bài P151SUMB spoj

Tuyenlv7 bị mẹ giao cho nhiệm vụ đó là đong gạo để mang lên nhà trọ. Anh được mẹ đưa cho 2 loại bịch, là loại 5 kg và 3 kg. Tuyenlv7 sẽ phải đong đủ số gạo mà mẹ cho vào 2 loại bịch trên.

Ví dụ mẹ cho 18 kg thì Tuyenlv7 có thể đong bằng 3 bịch 5kg + 1 bịch 3kg hoặc 6 bịch 3 kg.

Hãy giúp anh ấy đong với số lượng bịch ít nhất có thể, nếu không thể đong được, in ra -1.

Input

Dòng duy nhất chứ số N là số gạo mẹ Tuyenlv7 cho ( 0 < N < 5000).

Output

In ra đáp án của bài toán.

Example

Input:
18

Output:
4

2. Code tham khảo P151SUMB spoj PTIT

const  fi='';
    x:array[1..2] of byte=(3,5);
type  data=longint;
var
    f:text;
    n,k,res,s,sl:data;
    ok:boolean;

function min(a,b:data):data;
begin
    if a<b then exit(a); exit(b);
end;

procedure try(i:data);
var   j,w:data;
begin
    w:=n;
    if i>2 then
        begin
            if n=0 then
                begin
                    res:=min(res,sl);
                    ok:=true;
                end;
        end
    else
        for j:=W div x[i] downto 0 do
            begin
                inc(sl,j);
                n:=n-x[i]*j;
                try(i+1);
                n:=n+x[i]*j;
                dec(sl,j);
            end;
end;

begin
    assign(f,fi); reset(f);
    readln(f,n);
    close(f);
    sl:=0;
    ok:=false;
    res:=high(data);
    try(1);
    if ok then
        writeln(res)
    else
        writeln(-1);
end.

 

7 thoughts on “P151SUMB spoj PTIT – ROUND 1B – Đong gạo

  • bái này xử dụng quay lui bạn ạ 😀 cách xử lí bài này bằng div sẽ cho kq sai ở test “11” nên trong bài này mình nghĩ quay lui đặt cận là ổn nhất. 😀

 1. Cho em hỏi cách này có đúng ko ạ: em sử dụng QHĐ, khởi tạo mảng F>5000; F[n]=0. chạy i từ n-1 về 1: F[i]=min(F[i+5],F[i+3])+1. nếu F[0]>5000 thì in ra -1, ngược lại in ra F[0].

 2. cách này nhanh hơn này mấy bác
  #include
  #include
  using namespace std;

  int main()
  {
  int minx = 9999;
  int s;
  cin >> s;
  for(int i = s/5; i>=0; i–){
  if((s-2*i)/3 < minx){
  minx = (s-2*i)/3;
  }
  }
  cout << minx;
  return 0;
  }

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *