Khi nào nên dùng tham chiếu, tham trị, biến toàn cục?

Như tiêu đề thì hôm nay mình chia sẻ về việc dùng tham chiếu, tham trị, biến toàn cục, để các bạn hiểu rõ hơn và không phải băn khoan về cách dùng cũng như khi nào dùng nó nữa! Về lý thuyết thì mình không nói nữa, các bạn có thể tham khảo trên […]

Continue reading


Tôi ứng dụng cấp phát động trên mảng 2 chiều như thế nào?

Sau khi buồn chán vì nhiều chuyện xã hội, tôi có cảm giác mình không thể tìm được niềm vui trong chuyện học hành. Tôi muốn tìm một việc gì đó thật hứng thú để làm. Trong lúc đang loay hoay suy nghĩ, tôi vô tình đọc được 1 chia sẻ trên Facebook về coder […]

Continue reading


[Struct C++] Viết chương trình nhập vào nhiều phân số và tính tổng các phân số đó

1. Tính tổng phân số c++ Đề bài: Bạn hãy viết chương trình nhập vào vào N phân số, và tính tổng các phân số đó. Kết quả bài toán phải là phân số tối giản và phải dùng kiểu dữ liệu cấu trúc. Ví dụ: N=2 1/3+ 2/6 = 2/3 2. Code Tính tổng […]

Continue reading


[c++] Tìm số nghịch đảo

1. Đề bài tìm số nghịch đảo Viết chương trình tính giá trị đảo ngược của một số nguyên n. INPUT: Số nguyên n (0<= n <= 1000000) OUTPUT: Giá trị đảo ngược của n Ví dụ: INPUT OUTPUT 13 31 1412 2141 2100 12 2. Code Tìm số nghịch đảo c++ #include <iostream> using namespace std; […]

Continue reading


PTIT138E spoj PTIT – Bài E – Làm tròn số

Nguồn đề bài: http://www.spoj.com/PTIT/problems/PTIT138E/ 1. Đề bài PTIT138E spoj Cho trước một số nguyên, người ta sẽ làm tròn số này theo quy tắc sau: Nếu số đó lớn hơn 10 thì sẽ được làm tròn đến số hàng chục gần nhất Sau đó nếu kết quả lớn hơn 100 thì làm tròn đến số […]

Continue reading


[C++] Liệt kê các số nguyên tố nhỏ hơn n

1. Đề bài Liệt kê các số nguyên tố Hãy viết chương trình liệt kê các số nguyên tố nhỏ hơn N, với N thuộc kiểu integer. VD1: input 5 output 2 3   VD2 input 12 output 2 3 5 7 11 2. Code Liệt kê các số nguyên tố #include <iostream> #include <cmath> using namespace […]

Continue reading