[C++] Liệt kê các số nguyên tố nhỏ hơn n

1. Đề bài Liệt kê các số nguyên tố

Hãy viết chương trình liệt kê các số nguyên tố nhỏ hơn N, với N thuộc kiểu integer.

VD1:

input

5

output

2 3

 

VD2

input

12

output

2 3 5 7 11

2. Code Liệt kê các số nguyên tố

#include <iostream>
#include <cmath>
using namespace std;

int snt(int x)
{
  if (x < 2)
    return 0;
  for (int i = 2; i <= sqrt(x); i++)
    if (x%i == 0)
      return 0;
  return 1;
}

int main()
{
  int n;
  cin >> n;
  for (int i = 1; i < n; i++)
    if (snt(i))
      cout << i << " ";
  system("pause");
  return 0;
}

6 thoughts on “[C++] Liệt kê các số nguyên tố nhỏ hơn n

  • Chào bạn, phải có 2 for vì bạn cần viết hàm kiểm tra 1 số có phải là số nguyên tố không? (mất 1 for). Sau đó bạn cần kiểm tra các số từ 1->n có phải là snt không? nên bạn cần 1 for nữa.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *