[CF490C] HACKING CYPHER, P151PROF spoj Cipher

Tên bài toán: Hacking Cypher Nguồn: Codefores Round #279 Div. 2 – Problem C Đề bài http://codeforces.com/problemset/problem/490/C 1. Đề bài CF490C codeforces Mô tả bài toán: Cho một số xâu ký tự biểu diễn một số cực lớn và 2 số tự nhiên a và b. Tách xâu ký tự thành hai phần, phần bên trái chia cho […]

Continue reading


PTIT123E PTIT spoj – Số vòng

Nguồn đề bài: http://www.spoj.com/PTIT/problems/PTIT123E/ 1. Đề bài PTIT123E PTIT spoj Một số vòng là một số nguyên có n chữ số, khi nhân số đó với các số từ 1 đến n, ta được số mới thỏa mãn: Nếu như chọn các chữ số từ một vị trí nào đó rồi vòng lại (đến trước chữ số […]

Continue reading


lời giải LATGACH spoj – Lát gạch

Nguồn đề bài http://vn.spoj.com/problems/LATGACH/ 1. Đề bài LATGACH spoj Cho một hình chữ nhật kích thước 2xN (1<=N<=100). Hãy đếm số cách lát các viên gạch nhỏ kích thước 1×2 và 2×1 vào hình trên sao cho không có phần nào của các viên gạch nhỏ thừa ra ngoài, cũng không có vùng diện tích nào của […]

Continue reading