BIGNUM spoj – Xử lý số nguyên lớn

Nguồn đề bài: BIGNUM

1. Đề bài BIGNUM spoj

Cho hai số nguyên dương A và B ( A & B có không quá 1000 chữ số )

Yêu cầu

Tính A + B, A – B, A * B
Khi kết quả là 0 các bạn phải in ra 0, nếu in -0 là sai
Các chữ số 0 không có nghĩa ở đầu không được in ra. VD 013 thì phải in ra là 13, chữ số 0 ở đầu không có nghĩa vì cách chấm ở đây là so sánh 2 FILE kết quả

Input

Dòng 1: số nguyên A
Dòng 2: số nguyên B

Output

Dòng 1: Kết quả A + B
Dòng 2: Kết quả A – B
Dòng 3: Kết quả A * B

Example

Input:

10
11

Output:

21
-1
110

2. Code tham khảo BIGNUM spoj

a. Code BIGNUM pascal

{$MODE OBJFPC}
 
 
Const
  digit=8;
  maxN=301;
  base=100000000;
 
 
Type
  BigNum=array[0..maxN] of Int64;
  ll=LongInt;
 
Var
  s1,s2,Res : AnsiString;
  a1,a2   : BigNum;
  ex     : boolean;
 
 
Function max(a,b:Int64):Int64;
Begin
  if a>b then max:=a else max:=b;
End;
 
 
Procedure CoverBigNum(s:AnsiString;var a:BigNum);
Var
  sn,i,j: ll;
Begin
  Fillchar(a,sizeof(a),0);
  If s='0' then exit;
  sn:=(length(s)+digit-1) div digit;
  While length(s)<sn*digit do s:='0'+s;
  j:=length(s);
  a[0]:=sn;
  For i:=1 to sn do
   begin
     val(copy(s,j-digit+1,digit),a[i]);
     j:=j-digit;
   end;
End;
 
 
Procedure CoverNumBer(a:BigNum; Var Res: AnsiString);
Var
  s:AnsiString;
  i:ll;
Begin
  If a[0]=0 then
   begin
     res:='0';
     exit;
   end;
  res:='';
  For i:=1 to a[0] do
   begin
     str(a[i],s);
     while length(s)<digit do s:='0'+s;
     res:=s+res;
   end;
  While res[1]='0' do delete(res,1,1);
End;
 
 
Operator =(a,b: BigNum)bang: Boolean;
Var
  x,y: AnsiString;
Begin
  CoverNumBer(a,x);
  CoverNumBer(b,y);
  exit(x=y);
End;
 
 
Operator +(var a,b:BigNum)cong:BigNum;
Var
  i   :ll;
  num,nho:Int64;
Begin
  If (a[0]=0) or (b[0]=0) then
   begin
     If a[0]=0 then cong:=b
     else cong:=a;
     exit;
   end;
  cong[0]:=max(a[0],b[0]);
  nho:=0;
  For i:=1 to cong[0] do
   begin
     num:=a[i]+b[i]+nho;
     cong[i]:=num mod base;
     nho:=num div base;
   end;
  If nho>0 then
   begin
     Inc(cong[0]);
     cong[cong[0]]:=nho;
   end;
End;
 
 
Operator -(a,b:BigNum)tru:BigNum;
Var
  tmp: BigNum;
  i :ll;
  num,nho:Int64;
Begin
  If a=b then
   begin
    FillChar(tru,SizeOf(tru),0);
    exit;
   end;
  If ex then
   begin
     tmp:=a;
     a:=b;
     b:=tmp;
   end;
  tru[0]:=max(a[0],b[0]);
  nho:=0;
  For i:=1 to tru[0] do
   begin
     num:=a[i]-b[i]-nho;
     If num<0 then
      begin
        nho:=1;
        num:=num+base;
      end
     else nho:=0;
     tru[i]:=num mod base;
   end;
End;
 
 
Operator *(a,b:BigNum)nhan:BigNum;
Var
  i,j:ll;
  x, nho:Int64;
  S: AnsiString;
Begin
  Fillchar(nhan,sizeof(nhan),0);
  If (a[0]=0) or (b[0]=0) then exit;
  nhan[0]:=a[0]+b[0]-1;
  For i:=1 to a[0] do
   For j:=1 to b[0] do
     nhan[i+j-1]:=nhan[i+j-1]+a[i]*b[j];
  nho:=0;
  For i:=1 to nhan[0] do
   begin
     x:=nhan[i]+nho;
     nho:=x div base;
     nhan[i]:=x mod base;
   end;
  If nho>0 then
   begin
     inc(nhan[0]);
     nhan[nhan[0]]:=nho;
   end;
End;
 
 
Procedure Enter;
Begin
 ReadLn(s1);
 ReadLn(s2);
 ex:=(length(s1)<length(s2)) or ((length(s1)=length(s2)) and (s1<s2));
End;
 
 
Procedure Main;
Var
  x:BigNum;
Begin
  CoverBigNum(s1,a1);
  CoverBigNum(s2,a2);
  CoverNumBer(a1+a2,Res);
  WriteLn(Res);
  CoverNumBer(a1-a2,Res);
  If ex then Write('-');
  WriteLn(Res);
  CoverNumBer(a1*a2,Res);
  WriteLn(Res);
End;
 
 
BEGIN
  Enter;
  Main;
END.

b. Code BIGNUM c++

#include<iostream>
#include<string>
using namespace std;

string add(string a, string b)
{
  string res="";
  while(a.length() < b.length()) a="0"+a;
  while(b.length() < a.length()) b="0"+b;
  int carry=0;
  for(int i=a.length()-1;i>=0;i--)
  {
    int tmp=a[i]-48 + b[i]-48 + carry;
    carry=tmp/10;
    tmp=tmp%10;
    res=(char)(tmp+48)+res;
  }
  if(carry>0) res="1"+res;
  return res;
}

string sub(string a, string b)
{
  string res="";
  while(a.length() < b.length()) a="0"+a;
  while(b.length() < a.length()) b="0"+b;
  bool neg=false;
  if(a<b)
  {
    swap(a,b);
    neg=true;
  }
  int borrow=0;
  for(int i=a.length()-1; i>=0;i--)
  {
    int tmp=a[i]-b[i]-borrow;
    if(tmp<0)
    {
      tmp+=10;
      borrow=1;
    }
    else borrow=0;
    res=(char)(tmp%10 + 48) + res;
  }
  while(res.length()>1 && res[0]=='0') res.erase(0,1);
  if(neg) res="-"+res;
  return res;
}

string mul(string a, string b)
{
  string res="";
  int n=a.length();
  int m=b.length();
  int len=n+m-1;
  int carry=0;
  for(int i=len;i>=0;i--)
  {
    int tmp=0;
    for(int j=n-1;j>=0;j--)
      if(i-j<=m && i-j>=1)
      {
        int a1=a[j]-48;
        int b1=b[i-j-1]-48;
        tmp+=a1*b1;
      }
      tmp+=carry;
      carry=tmp/10;
      res=(char)(tmp%10 + 48)+res;
  }
  while(res.length()>1 && res[0]=='0') res.erase(0,1);
  return res;
}
int main()
{
  //freopen("in.txt","r",stdin);
  string a, b;
  cin>>a>>b;
  cout<<add(a,b)<<endl;
  cout<<sub(a,b)<<endl;
  cout<<mul(a,b);
}

c. Code BIGNUM c++ tối ưu

Code này không dùng để submit lên spoj, nhưng bạn có thể dùng nó để xử lí các bài toán khác, nó rất tối ưu.

Mình xin phép chia sẻ lại của anh Nguyễn Tiến Trung Kiên

#include <stdio.h>
#include <assert.h>
#include <vector>
#include <iostream>
#include <algorithm>
using namespace std;

#define long long long
#define f1(i,n) for (int i=1; i<=n; i++)
#define f0(i,n) for (int i=0; i<n; i++)

typedef vector<int> vi;
const int BASE=10000;

void fix(vi &a){
  a.push_back(0);
  f0(i,a.size()-1) { 
    a[i+1]+=a[i]/BASE; a[i]%=BASE; 
    if (a[i]<0) { a[i]+=BASE; a[i+1]--; }
  }
  while (a.size()>=2 && a.back()==0) a.pop_back();
}

void operator += (vi &a, const vi &b) { 
  a.resize(max(a.size(), b.size()));
  f0(i,b.size()) a[i]+=b[i];
  fix(a);
}

vi operator * (const vi &a, const vi &b){
  vi c(a.size()+b.size());
  f0(i,a.size()) f0(j,b.size()) c[i+j]+=a[i]*b[j];
  return fix(c), c;
}

vi to_vi(int x) // x<BASE
  { return vi(1,x); }

void operator -= (vi &a, const vi &b)
  { f0(i,b.size()) a[i]-=b[i]; fix(a); }
void operator *= (vi &a, int x) // x<BASE
  { f0(i,a.size()) a[i]*=x; fix(a); }
vi operator + (vi a, const vi &b)
  { a+=b; return a; }
vi operator - (vi a, const vi &b)
  { a-=b; return a; }
vi operator * (vi a, int x) // x<BASE
  { a*=x; return a; }
  
bool operator < (const vi &a, const vi &b){
  if (a.size() != b.size()) return a.size()<b.size();
  for (int i=a.size()-1; i>=0; i--)
  if (a[i]!=b[i]) return a[i]<b[i];
  return false;
}

void divide(const vi &a, int x, vi &q, int &r) {
  q.clear(); r=0;
  for (int i=a.size()-1; i>=0; i--) {
    r=r*BASE+a[i];
    q.push_back(r/x); r%=x;
  }
  reverse(q.begin(), q.end());
  fix(q);
}

vi operator / (const vi &a, int x)
  { vi q; int r; divide(a, x, q, r); return q; }
int operator % (const vi &a, int x)
  { vi q; int r; divide(a, x, q, r); return r; }
  
istream& operator >> (istream& cin, vi &a){
  string s; cin >> s;
  a.clear(); a.resize(s.size()/4+1);
  f0(i,s.size()) {
    int x = (s.size()-1-i)/4; // <- log10(BASE)=4
    a[x]=a[x]*10+(s[i]-'0');
  }
  return fix(a), cin;
}

ostream& operator << (ostream& cout, const vi &a){
  printf("%d", a.back());
  for (int i=(int)a.size()-2; i>=0; i--)
  printf("%04d", a[i]);
  return cout;
}

void test_fib(int n){
  vi a=to_vi(1), b=to_vi(1);
  f1(i,n/2) {
    a+=b; b+=a;
    cout << "F[" << i*2+1 << "]=" << a << endl;
    cout << "F[" << i*2+2 << "]=" << b << endl;
  }
}

void test_fact(int n){
  vi P=to_vi(1);
  f1(i,n) {
    P*=i;
    cout << i << "!= " << P << endl;
  }
}

void test_divide(){
  vi a; int x;
  for (;;){
    cout << "Input a big integer and a small integer (<10000)" << endl;
    if (cin >> a >> x); else break;
    cout << "a=" << a << " x=" << x << endl;
    vi q=a/x; int r=a%x;
    cout << "a/x=" << q << "; a%x=" << r << endl;
    vi a0 = q*to_vi(x)+to_vi(r);
    assert(a0==a && !(a0<a) && !(a0>a));
  }
}

main(){
  cout << "Press Enter to run test_fib()" << endl;
  cin.ignore(1); test_fib(100);
  cout << "Press Enter to run test_fact()" << endl;
  cin.ignore(1); test_fact(100);
  cout << "Press Enter to run test_divide()" << endl;
  cin.ignore(1); test_divide();
}

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *