SUBSTR spoj – Xâu con

Contact for work: 096.1014.106 (Mr. Tiến)

Nguồn đề bài: SUBSTR

1. Đề bài SUBSTR spoj

Cho xâu A và xâu B chỉ gồm các chữ cái thường. Xâu B được gọi là xuất hiện tại vị trí i của xâu A nếu: A[i] = B[1], A[i+1] = B[2], …, A[i+length(B)-1] = B[length(B)].
Hãy tìm tất cả các vị trí mà B xuất hiện trong A.

Input
Dòng 1: xâu A.
Dòng 2: xâu B.
Độ dài A, B không quá 1000000.
Output
Ghi ra các vị trí tìm được trên 1 dòng (thứ tự tăng dần). Nếu B không xuất hiện trong A thì bỏ trắng.

Example
Input:
aaaaa
aa
Output:
1 2 3 4

2. Code tham khảo HASH, KMP (pascal, c++):

a. HASH C++

b. Hash pascal

c. KMP pascal

One thought on “SUBSTR spoj – Xâu con

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *