P131SUMD spoj PTIT – SUM1 D – Nhầm chữ số

Nguồn đề bài: http://www.spoj.com/PTIT/problems/P131SUMD/

1. Đề bài P131SUMD spoj PTIT

Sau khi mệt mỏi với việc quay bảng vuông, giáo viên giao cho Perica bài toán khác. Giáo viên viết 2 số nguyên, A và B, và yêu cầu Perica cộng chúng lại.

Perica không bao giờ tính toán sai, nhưng thỉnh thoảng anh ấy không chép các con số một cách chính xác. Lỗi duy nhất của anh ấy là ghi nhầm ‘5’ thành ‘6’ và ngược lại.

Cho hai số, A và B, tính tổng nhỏ nhất và lớn nhất mà Perica có thể nhận được.

Input

Dòng đầu tiên và cũng là duy nhất chứa hai số nguyên dương A và B ( 1 <= A, B <= 1 000 000).

Output

In ra 2 số nguyên cách nhau một dấu cách, tổng nhỏ nhất và lớn nhất mà Perica có thể nhận được.

Example

Test 1.
Input:
11 25

Ouput:
36 37

Test 2.
Input:
1430 4862

Ouput:
6282 6292

Test 3.
Input:
16796 58786

Ouput:
74580 85582

2. Code tham khảo P131SUMD spoj PTIT

const  fi='';
    nmax=10;
type  data=longint;
var
    f:text;
    m,n:data;

procedure xuli;
var   s,s1:string;
    er,so,so1:data;
begin
    str(m,s);
    str(n,s1);

    while pos('6',s)<>0 do
        s[pos('6',s)]:='5';
    while pos('6',s1)<>0 do
        s1[pos('6',s1)]:='5';
    val(s,so,er);
    val(s1,so1,er);
    write(so+so1,' ');

    while pos('5',s)<>0 do
        s[pos('5',s)]:='6';
    while pos('5',s1)<>0 do
        s1[pos('5',s1)]:='6';
    val(s,so,er);
    val(s1,so1,er);
    write(so+so1);
end;

begin
    assign(f,fi); reset(f);
    readln(f,m,n);
    close(f);
    xuli;
end.

 

One thought on “P131SUMD spoj PTIT – SUM1 D – Nhầm chữ số

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *