P131SUMH spoj PTIT – SUM1 H – KANGUROO

Nguồn đề bài: http://www.spoj.com/PTIT/problems/P131SUMH/

1. Đề bài P131SUMH spoj PTIT

Ba chú Kanguroo đang chơi đùa trên sa mạc. Chúng xếp thẳng hàng, mỗi con chiếm giữ một vị trí là một số nguyên Trong một lần di chuyển, một trong các con Kanguroo ngoài cùng nhảy vào khoảng trống ở giữa 2 con còn lại. Tại một thời điểm không thể có 2 con Kanguroo cùng chiếm giữ một vị trí.

Hãy giúp chúng chơi lâu nhất có thể.

Input

Ba số nguyên A, B, và C ( 0< A < B < C < 100), vị trí khởi đầu của các con kanguroo.

Output

In ra số lần di chuyển lớn nhất có thể.

Example

Test 1.
Input:
2 3 5

Output:
1

Test 2.
Input:
3 5 9

Output:
3

2. Code tham khảo P131SUMH spoj PTIT

var	a,b,c:byte;
	f:text;

function max(a,b:byte):byte;
begin
	if a>b then exit(a);
	exit(b);
end;

begin
	assign(f,''); reset(f);
	while not eof(f) do
		begin
			readln(f,a,b,c);
			writeln(  max(  abs(a-b)-1 , abs(b-c)-1    )  );
		end;
	close(f);
end.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *