P132SUMD spoj PTIT – SUM2 D – Thực hiện phép tính

Tí và Tèo hiện giờ đang học lớp 1. Trong giờ học toán, Tí viết ví dụ cho các phép toán số học cơ bản (cộng, trừ, nhân, chia) vào bảng, gồm có 3 số nguyên dương, một dấu “=” và một dấu phép tính.

Không may thay, giờ ra chơi, Tèo đã chơi xỏ bạn của mình bằng cách xóa bỏ đi các dấu phép tính, để Tí không hoàn thành được bài tập và bị phạt.

Các bạn hãy giúp Tí khôi phục lại biểu thức ban đầu.

Input

Dòng đầu tiên chứa ba số nguyên dương (<= 100) cách nhau bởi các khoảng trống.

Input luôn được đảm bảo để có kết quả.

Output

In ra trên một dòng biểu thức đúng, giữ nguyên thứ tự các số ban đầu. (Thêm một dấu “=” và một phép toán số học).

Nếu có nhiều đáp án, hãy ưu tiên đáp án dạng a = b?c.

Example

Test 1:

Input:

5 3 8

Output:

5+3=8

 

Test 2:

Input:

5 15 3

Output:

5=15/3

 

########################

cách đơn giản nhất là dùng câu lệnh if chia trường hợp ra =))

code tham khảo P132SUMD spoj PTIT – SUM2 D – Thực hiện phép tính

Code C++

#include <stdio.h>
using namespace std;
int a, b, c;
int main()
{
  scanf("%d %d %d",&a, &b, &c);
  if (a==b+c) printf("%d=%d+%d",a,b,c);
  else
    if (a==b-c) printf("%d=%d-%d",a,b,c);
    else
      if (a==b*c) printf("%d=%d*%d",a,b,c);
      else
        if ((c!=0) && (a==b/c)) printf("%d=%d/%d",a,b,c);
        else
          if (a+b==c) printf("%d+%d=%d",a,b,c);
          else
            if (a-b==c) printf("%d-%d=%d",a,b,c);
            else
              if (a*b==c) printf("%d*%d=%d",a,b,c);
              else
                if ((b!=0) && (a/b==c)) printf("%d//%d=%d",a,b,c);
  return 0 ;
}

Code pascal

const  fi='';
var
    f:text;
    a,b,c:longint;

begin
    assign(f,fi); reset(f);
    readln(f,a,b,c);
    close(f);

    if a=b+c then
        writeln(a,'=',b,'+',c)
    else
        if a=b-c then
            writeln(a,'=',b,'-',c)
        else
            if a=b*c then
                writeln(a,'=',b,'*',c)
            else
                if (c<>0) and (a=b/c) then
                    writeln(a,'=',b,'/',c)
                else
                    if a+b=c then
                        writeln(a,'+',b,'=',c)
                    else
                        if a-b=c then
                            writeln(a,'-',b,'=',c)
                        else
                            if a*b=c then
                                writeln(a,'*',b,'=',c)
                            else
                                if (b<>0) and (a/b=c) then
                                    writeln(a,'/',b,'=',c);
end.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *