TFIELD spoj – VOI 2015 Day 1 Ruộng bậc thang

Nguồn đề bài: http://vn.spoj.com/problems/TFIELD/ 1. Đề bài TFIELD spoj Ở các vùng cao hiếm đất cùng mặt bằng để canh tác, khi tiến hành trồng trọt trên các sườn đồi núi có đất màu, người ta phải bạt tam cấp để tạo thành những vạt đất bằng. Khu vực đất dốc dùng để canh tác như vậy […]

Continue reading


P141SUMA spoj PTIT – Đi đường nào

Nguồn đề bài: http://vn.spoj.com/PTIT/problems/P141SUMA/ 1. Đề bài P141SUMA spoj Đất nước X đang gặp nguy hiểm, có một con quỷ từ đâu tới phá rối người dân nơi đây. Vốn là một đất nước có tinh thần yêu nước, không phải chờ đợi lâu, một dũng sĩ đã ngay lập tức xách gươm lên và đi đánh […]

Continue reading


PTIT013C spoj PTIT – Khoảng cách

Nguồn đề bài: http://www.spoj.com/PTIT/problems/PTIT013C/ 1. Đề bài PTIT013C spoj PTIT Với hai điểm P(xP,yP) và Q(xQ,yQ) trên mặt phẳng, khoảng cách giữa chúng được tính theo công thức: d(P,Q) = √(xP-xQ)2+(yP-yQ)2. Nhiệm vụ của bạn là viết chương trình nhập vào 4 số nguyên là tọa độ 2 điểm A,B: xA, yA, xB, yB và tìm điểm […]

Continue reading