Setup VPN server v2ray vmess + websocket + no TLS port 80 

Cài đặt Xray-core

ssh vào máy chủ với quyền root

sudo su

bash -c "$(curl -L https://github.com/XTLS/Xray-install/raw/main/install-release.sh)" @ install -u root

Sau khi cài đặt xong, để chắc chắn chúng ta có thể kiểm tra lại bằng systemctl status xray

Kiểm tra service xray sau khi cài đặt

Nếu trạng thái service đang running thì coi như xong bước đầu.

Thiết lập config cho xray

Khi sử dụng lệnh kiểm tra service systemctl status xray chúng ta có thể nhìn thấy file config xray ở `/usr/local/etc/xray/config.json

nano /usr/local/etc/xray/config.json

Sao chép nội dung dưới

{
  "log": {
    "loglevel": "warning"
  },
  "routing": {
    "domainStrategy": "AsIs",
    "rules": [
      {
        "type": "field",
        "ip": [
          "geoip:private"
        ],
        "outboundTag": "block"
      }
    ]
  },
  "inbounds":[
    {
      "listen": "0.0.0.0",
      "port": 80,
      "protocol": "vmess",
      "settings": {
        "clients": [
          {
            "id": "82e079a1-e0ca-44d9-9072-a3af491129fe"
          }
        ]
      },
      "streamSettings": {
        "network": "ws",
        "security": "none"
      }
    }
  ],
  "outbounds": [
    {
      "protocol": "freedom",
      "tag": "direct"
    },
    {
      "protocol": "blackhole",
      "tag": "block"
    }
  ]
}

Bạn nên thay đổi "id": "82e079a1-e0ca-44d9-9072-a3af491129fe" bên trên bằng cách random uuid khác

Sau khi cấu hình xray, chúng ta restart lại service để apply cấu hình này.

systemctl restart xray

Cài đặt BBR

Bắt đầu cài đặt BBR Kernal

bash <(curl -Lso- https://git.io/kernel.sh)

Chọn 2 – ngôn ngữ tiếng anh

Cài đặt BBR Kernel

Chọn 2. enable bbr / bbr2

Chọn 1. BBR

Chọn 4. CAKE 5.5

Các bước tiếp theo chúng ta chọn yes và đợi cài đặt hoàn tất. Lúc này bạn có thể thử dùng mobile thông qua app shadowrocket hoặc v2rayNG để test connect tới vpn.

Bạn có thể cấu hình tương tự như sau để connect tới vpn v2ray vừa tạo, để tiện dụng có thể trỏ domain về server.

cấu hình shadowrocket

Bạn có thể thay đổi SNI tương tự như sau

cấu hình shadowrocket sni

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *