Setup VPN server v2ray vmess + websocket + no TLS port 80 

Cài đặt Xray-core ssh vào máy chủ với quyền root sudo su Sau khi cài đặt xong, để chắc chắn chúng ta có thể kiểm tra lại bằng systemctl status xray Nếu trạng thái service đang running thì coi như xong bước đầu. Thiết lập config cho xray Khi sử dụng lệnh kiểm tra service […]

Continue reading