[C++ Quay lui] Liệt kê hoán vị các số từ 1 đến n

Chúng tôi nhận thiết kế web công ty, thiết kế web thương mại điện tử, shop, thiết kế web blog cá nhân, viết phần mềm PC.

Liên hệ ngay: 035.870.8844

Cho một tập hợp gồm n phần tử có giá trị từ 1 đến n. Yêu cầu xuất ra các hoán vị của tập hợp này theo thứ tự tăng dần.

Dữ liệu đầu vào: số nguyên dương n (n<10)
Dữ liệu đầu ra: gồm n! dòng ghi các hoán vị theo thứ tự tăng dần, mỗi phần tử của tập hợp ngăn cách nhau bởi khoảng trắng.

Ví dụ:
Input: 3
Output:
1 2 3
1 3 2
2 1 3
2 3 1
3 1 2
3 2 1

Code tham khảo

 

One thought on “[C++ Quay lui] Liệt kê hoán vị các số từ 1 đến n

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *