[C++] Số hoàn hảo

Số hoàn hảo là số mà tổng ước số của nó (không tính nó) bằng chính nó.
yêu cầu: nhập vào 1 số, xuất là Yes nếu nó là số hoàn hảo, ngược lại xuất No..

ví dụ:
input: 6
output: Yes

Code tham khảo Số hoàn hảo c++

#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
  long n, i, s=0;
  cin >> n;
  for (i=1; i<n; i++)
    if (n%i==0)
      s+=i;
  if (s==n)
    cout << "Yes";
  else
    cout << "No";
}

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *