ASSIGN1 spoj – Phân công hoàn thành sớm nhất

Nguồn đề bài: http://vn.spoj.com/problems/ASSIGN1/ 1. Đề bài ASSIGN1 spoj Có n người, n việc (1 < n ≤ 200). Người thứ i thực hiện công viêc j mất C[i,j] đơn vị thời gian. Giả sử tất cả bắt đầu vào thời điểm 0, hãy tìm cách bố trí mỗi công việc cho mỗi người sao cho thời […]

Continue reading


MATCH1 spoj – Cặp ghép không trọng số

Nguồn đề bài cặp ghép không trọng số: http://vn.spoj.com/problems/MATCH1/ 1. Đề bài cặp ghép không trọng số Cho đồ thị hai phía G = (X U Y, E); Các đỉnh của X ký hiệu là x1, x2, …, xm, các đỉnh của Y ký hiệu là y1, y2, …, yn. Một bộ ghép trên G là một […]

Continue reading