[Tin học] Xây dựng trường Chuyên Bến Tre

2. Đề bài về cặp ghép cực đại có trọng số nhỏ nhất

Trường THPT Chuyên Bến Tre ra quyết định xây dựng trường chuyên mới. Ban giám hiệu quyết định trả tiền ngay trong ngày cho các nhà thầu.  Có n công trình và n nhà thầu tham gia đấu thầu công trình. Biết thời gian xây dựng công trình của các nhà thầu là khác nhau. Vì số ngày làm ảnh hưởng đến chi phí nên nhà trường quyết định chọn các nhà thầu thích hợp để tổng chi phí phải trả cho mỗi nhà thầu là thấp nhất.

Yêu cầu: Hãy cho biết tổng thời gian nhỏ nhất và lịch phân công.

Dữ liệu vào

CHUYENBT.INP

 • Dòng 1: chứa số n (1<=n<=200)
 • Các dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa 3 số nguyên u,v,c cho biết nhà thầu u ra giá cho công trình v là c (0<=c<=200, 1<=u,v<=200)

Dữ liệu ra

CHUYENBT.OUT

 • Dòng đầu chứa số S là tổng thời gian nhỏ nhất tìm được.
 • N dòng tiếp theo, mỗi dòng gồm 2 số u, v cho biết nhà thầu u sẽ đảm nhận công trình v (lịch phân công tối ưu nhất theo S).

Example

Input

4

1 1 0

1 2 0

2 1 0

2 4 2

3 2 1

3 3 0

4 3 0

4 4 9

Output

3

1 1

2 4

3 2

4 3

2. Hướng dẫn Hungari

 • Đây là dạng bài toán phân công tối ưu.
 • Áp dụng thuật toán Hungari tìm cặp ghép cực đại có trọng số nhỏ nhất

3. Code tham khảo Hungari

const  fi='chuyenBT.inp';
    fo='chuyenBT.out';
    nmax=200;
    vc=100000000;
type  data=longint;
var
    f:text;
    A:array[0..nmax+1,0..nmax+1] of data;
    Fx,Fy,MatchX,MatchY,tr:array[0..nmax+1] of data;
    Q:array[0..nmax*nmax] of data;
    ddx,ddy:array[0..nmax+1] of boolean;
    dau,cuoi,start,finish:data;
    n:data;

procedure docfile;
var   i,j,u,v,c:data;
begin
    assign(f,fi); reset(f);
    readln(f,n);
    for i:=1 to n do
        for j:=1 to n do
            a[i,j]:=vc;
    while not eof(f) do
        begin
            readln(f,u,v,c);
            a[u,v]:=c;
        end;
    close(f);
end;

procedure init;
var   i,j:data;
begin
    fillchar(MatchX,sizeof(matchx),0);
    MatchY:=MatchX;

    for i:=1 to n do
        begin
            fx[i]:=vc;
            for j:=1 to n do
                if fx[i]>a[i,j] then
                    fx[i]:=a[i,j];
        end;
    for i:=1 to n do
        begin
            fy[i]:=vc;
            for j:=1 to n do
                if a[i,j]-fx[i]<fy[i] then
                    fy[i]:=a[i,j]-fx[i];
        end;
end;

function get(i,j:data):data;
begin
    get:=a[i,j]-fx[i]-fy[j];
end;

procedure themvao(x:data);
begin
    inc(cuoi);
    q[cuoi]:=x;
end;

function layra:data;
begin
    layra:=q[dau];
    inc(dau);
end;

procedure bfs;
var   u,v,j,i:data;
begin
    fillchar(tr,sizeof(tr),0);
    dau:=1;
    cuoi:=0;
    themvao(start);
    while dau<=cuoi do
        begin
            u:=layra;
            for v:=1 to n do
                if (tr[v]=0) and (get(u,v)=0) then
                    begin
                        tr[v]:=u;
                        if matchy[v]=0 then
                            begin
                                finish:=v;
                                exit;
                            end;
                        themvao(matchy[v]);
                    end;
        end;
end;

procedure enlager(u:data);
var   v,next:data;
begin
    repeat
        v:=tr[u];
        next:=MatchX[v];
        MatchX[v]:=u;
        MatchY[u]:=v;
        u:=next;
    until  u=0;
end;

procedure subX_addY;
var   i,j,delta:data;
begin
    fillchar(ddx,sizeof(ddx),false);
    ddy:=ddx;
    ddx[start]:=true;
    for i:=1 to n do
        if tr[i]<>0 then
            begin
                ddx[MatchY[i]]:=true;
                ddy[i]:=true;
            end;
    delta:=vc;
    for i:=1 to n do
        if ddx[i] then
            for j:=1 to n do
                if (not ddy[j]) and (delta>get(i,j)) then
                    delta:=get(i,j);
    for i:=1 to n do
        begin
            if ddx[i] then fx[i]:=fx[i]+delta;
            if ddy[i] then fy[i]:=fy[i]-delta;
        end;
end;
procedure xuli;
var   i,j,res:data;
begin
    for i:=1 to n do
        begin
            start:=i;
            finish:=0;
            repeat
                bfs;
                if finish=0 then subx_addy;
            until finish<>0;
            enlager(finish);
        end;
    res:=0;
    for i:=1 to n do
        if MatchX[i]<>0 then
            inc(res,a[i,Matchx[i]]);
    assign(f,fo); rewrite(f);
    writeln(f,res);
    for i:=1 to n do
        if MatchX[i]<>0 then
            writeln(f,i, ' ',MatchX[i]);
    close(f);
end;

begin
    docfile;
    init;
    xuli;
end.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *