PTIT123C spoj PTIT – chứng khoán

Nguồn đề bài: http://www.spoj.com/PTIT/problems/PTIT123C/

1. Đề bài PTIT123C spoj

Cho trước lịch sử giao dịch của một mã chứng khoán trong n ngày. Hãy xác định k1 ngày có giá thấp nhất và k2 ngày có giá cao nhất.

Input

Mỗi bộ test gồm 2 dòng

 • Dòng 1 ghi 3 số n, k1, k2 với n<=106. k1+k2<=n và k1,k2<=100.
 • Dòng tiếp theo ghi n số nguyên theo thứ tự là giá của mã chứng khoán trong n ngày liên tiếp.
 • Bộ test cuối cùng chứa 3 số 0

Output

Với mỗi bộ test, ghi ra màn hình 3 dòng gồm:

 • Dòng 1 ghi số thứ tự bộ test
 • Dòng 2 ghi k1 ngày có giá thấp nhất theo thứ tự các ngày tăng dần. Nếu có nhiều danh sách cho kết quả giống nhau thì chọn danh sách thấp nhất theo thứ tự từ điển.
 • Dòng 3 ghi k2 ngày có giá cao nhất theo thứ tự các ngày giảm dần. Nếu có nhiều danh sách cho kết quả giống nhau thì chọn danh sách cao nhất theo thứ tự từ điển.

Example

Input:
10 3 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
10 3 2
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
0 0 0
Output:
Case 1
1 2 3
10 9
Case 2
8 9 10
2 1

2. Hướng dẫn PTIT123C spoj PTIT

– sắp xếp A[i], nếu có nhiều giá trị A[i] bằng nhau, ưu tiên giá trị có chỉ số ban đầu nhỏ hơn.

– Xuất ra k1 số đầu tiên, và k2 số cuối cùng theo yêu cầu bài toán

3. Code tham khảo PTIT123C spoj PTIT

const  fi='';
    nmax=1000000;
type  data=longint;
    dulieu=record
        tt,c:data;
    end;
var
    f:text;
    n,k1,k2:data;
    a:array[0..nmax] of dulieu;
    dd:array[0..nmax+1] of data;

procedure sort(l,r: longint);
   var
     i,j,x,y: longint;
     z:dulieu;
   begin
     i:=l;
     j:=r;
     x:=a[(l+r) div 2].c;
	 y:=a[(l+r) div 2].tt;
     repeat
      while (a[i].c<x) OR ((a[i].c=x) and (a[i].tt<y)) do inc(i);
      while (x<a[j].c) or ((x=a[j].c) and (y<a[j].tt)) do dec(j);
      if not(i>j) then
       begin
        z:=a[i];
        a[i]:=a[j];
        a[j]:=z;
        inc(i);
        j:=j-1;
       end;
     until i>j;
     if l<j then
      sort(l,j);
     if i<r then
      sort(i,r);
   end;procedure xuli;
var   i,j:data;
begin
    fillchar(dd,sizeof(dd),0);
    sort(1,n);
    for i:=1 to k1 do
        dd[a[i].tt]:=1;
    for i:=n-k2+1 to n do
        dd[a[i].tt]:=2;
    for i:=1 to nmax do
        if dd[i]= 1 then
            write(i,' ');
    writeln;
    for i:=nmax downto 1 do
        if dd[i]=2 then
            write(i,' ');
    writeln;
end;


procedure nhap;
var   i,j,x,count:data;
begin
    count:=0;
    assign(f,fi); reset(f);
    repeat

            readln(f,n,k1,k2);
            if (n=0) and (k1=0) and (k2=0) then
                break;
            inc(count);
            writeln('Case ',count);
            for i:=1 to n do
                begin
                    read(f,a[i].c);
                    a[i].tt:=i;
                end;
            readln(f);
            xuli;
    until false;
    close(f);
end;

begin
    nhap;
end.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *