[Lập trình hướng đối tượng – OOP] Bài tập cơ bản về lớp (class) – Thực hành 2

Contact for work: 096.1014.106 (Mr. Tiến)

Bài tập: Class căn bản, Phương pháp lập trình hướng đối tượng

Bài tập: Class căn bản, Phương pháp lập trình hướng đối tượng

Bài tập 1 Lập trình hướng đối tượng

Bài 1:

Thiết lập lớp PhanSo để biểu diễn khái niệm phân số với hai thành phần dữ liệu tử số, mẫu số và các hàm thành phần cộng, trừ, nhân, chia hai phân số, các hàm thành phần xuất, nhập, định giá trị cho phân số. Viết chương trình cho phép nhập vào hai phân số, in ra kết quả các phép toán cộng, trừ, nhân, chia hai phân số kể trên.

Code tham khảo

Bài tập 2 Lập trình hướng đối tượng

Bài 2:

Xây dựng lớp biểu diễn khái niệm số phức với hai thành phần dữ liệu thực, ảo và các hàm thành phần xuất, nhập, định giá trị cho số phức, cộng, trừ, nhân, chia hai số phức. Viết chương trình cho phép nhập vào hai số phức, in ra kết quả các phép toán cộng, trừ, nhân, chia hai số phức kể trên.

sophuc

Code tham khảo

Bài tập 3 Lập trình hướng đối tượng

Bài 3:

Xây dựng lớp Candidate (Thí sinh) gồm các thuộc tính: mã, tên, ngày tháng năm sinh, điểm thi Toán, Văn, Anh và các phương thức cần thiết.

Xây dựng lớp TestCandidate để kiểm tra lớp trên:

– Nhập vào n thí sinh (n do người dùng nhập)

– In ra thông tin về các thí sinh có tổng điểm lớn hơn 15

Lưu ý: Phần dưới đây mình đã làm sai yêu cầu đề bài, nhưng do chưa có thời gian điều chỉnh, nên các bạn chú ý là nó không đúng nhé. Phải xây dựng class TestCandidate trong đó có mảng chứa Candidate và thực hiện yêu cầu của nó, chứ không phải làm theo cách dưới đây – Mình đã làm thiếu class TestCandidate.

Code tham khảo

// Mình sẽ viết kiểu include file để tập làm quen với các cách viết khác nhau:

Candidate.h

 

Candidate.cpp

 

Main.cpp

Đây là test mẫu:

input:

output

Đặng Minh Tiến – 14/07/2016

2 thoughts on “[Lập trình hướng đối tượng – OOP] Bài tập cơ bản về lớp (class) – Thực hành 2

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *