[Codeforces] 750A – New Year and Hurry

http://codeforces.com/contest/750/problem/A Limak sẽ tham gia vào một cuộc thi vào ngày cuối cùng của năm 2016. Cuộc thi sẽ bắt đầu lúc 20:00 và sẽ kéo dài bốn giờ, chính xác cho đến nửa đêm. Sẽ có n vấn đề, được sắp xếp theo độ khó, ví dụ problem 1 là dễ nhất và problem […]

Continue reading


TNHWIFI spoj – Cafe wifi

Nguồn đề bài: http://vn.spoj.com/problems/TNHWIFI/ 1. Đề bài TNHWIFI spoj Trong một thành phố, người ta thấy có M con đường song song theo hướng đông – tây và N con đường song song theo hướng bắc – nam, khoảng cách giữa hai con đường song song với nhau là 1. Tại mỗi giao lộ đều có một […]

Continue reading


BCTELEPH spoj PTIT – Danh sách điện thoại nhất quán

Nguồn đề bài: http://www.spoj.com/PTIT/problems/BCTELEPH/ 1. Đề bài BCTELEPH spoj PTIT Cho một danh sách các số điện thoại, hãy xác định danh sách này có số điện thoại nào là phần trước của số khác hay không? Nếu không thì danh sách này được gọi là nhất quán. Giả sử một danh sách có chứa các số […]

Continue reading


ASSIGN1 spoj – Phân công hoàn thành sớm nhất

Nguồn đề bài: http://vn.spoj.com/problems/ASSIGN1/ 1. Đề bài ASSIGN1 spoj Có n người, n việc (1 < n ≤ 200). Người thứ i thực hiện công viêc j mất C[i,j] đơn vị thời gian. Giả sử tất cả bắt đầu vào thời điểm 0, hãy tìm cách bố trí mỗi công việc cho mỗi người sao cho thời […]

Continue reading


PTIT135G spoj PTIT – Blackjack

Nguồn đề bài: http://www.spoj.com/PTIT/problems/PTIT135G/ 1. Đề bài PTIT135G spoj PTIT Cho một tập N quân bài, mỗi quân chứa một số nguyên dương. Bạn cần phải chọn ra ba quân bài sao cho tổng các số trên 3 quân bài gần với số M nhất và không vượt quá M. Input Dòng 1 chứa 2 số N […]

Continue reading


P151PROG spoj PTIT – Xếp Hàng

Nguồn đề bài: http://www.spoj.com/PTIT/problems/P151PROG/ 1. Đề bài P151PROG spoj PTIT Trong giờ ăn trưa tại Học viên Công nghệ Bưu chính Viễn thông, có n sinh viên đang xếp hang để lấy đồ. Cảm thấy chán vì phải đứng đợi một mình, vì vậy mỗi sinh viên viết ra mã sinh viên của mình đứng ngay trước […]

Continue reading


MINCUT spoj – VOI 2015 Day 2 – Cắt hình

Lời giải cho đề thi học sinh giỏi quốc qua môn tin học năm học 2014 – 2015, VOI 2015. MINCUT spoj – VOI 2015 Day 2 – Cắt hình Nguồn đề bài: http://vn.spoj.com/problems/MINCUT/ 1. Đề bài MINCUT spoj Cho A là lưới ô vuông gồm m dòng và n cột. Các dòng của lưới được đánh […]

Continue reading


BCSEQ1 PTIT spoj – Đoạn số có tổng bằng nhau

Nguồn đề bài: http://www.spoj.com/PTIT/problems/BCSEQ1/ 1. Đề bài BCSEQ1 spoj Một đoạn số có tổng bằng nhau trong một dãy số là một nhóm các số theo đúng thứ tự ban đầu trong dãy mà nếu nhóm với nhau thì sẽ cho ra cùng một giá trị tổng. Ví dụ với dãy: 2 5 1 3 3 7 […]

Continue reading