Dãy con giảm dài nhất

Nguồn đề bài http://vn.spoj.com/problems/LIS/

1. Đề bài Dãy con giảm dài nhất

Cho một dãy gồm N số nguyên (1 ≤ N ≤ 30000). Hãy tìm dãy con giảm dài nhất trong dãy đó. In ra số lượng phần tử của dãy con. Các số trong phạm vi longint.

Input

 • Dòng đầu tiên gồm số nguyên N.
 • Dòng thứ hai gồm N số mô tả dãy.

Output

Gồm một số nguyên duy nhất là đáp số của bài toán

Example

Input:
5
3 1 2 4 0

Output:
3

2. Hướng dẫn dãy con giảm dài nhất:

Bài này như bài LIS, các bạn có thể tham khảo https://kienthuc24h.com/lis-day-con-tang-dai-nhat-ban-kho/

3. code tham khảo dãy con giảm dài nhất

const  fi='';
    nmax=30000;
type  data=longint;
var
    f:text;
    A,h:array[0..nmax+1] of data;
    N:data;

procedure docfile;
var   i,j:data;
begin
    assign(f,fi); reset(f);
    readln(f,n);
    for i:=1 to n do
        read(f,a[i]);
    close(f);
end;

procedure daycongiam;
var
    i,j,mid,dau,cuoi,res:data;
begin
    res:=1;
    h[1]:=1;
    for i:=2 to n do
        begin
            if A[h[1]]<A[i] then
                h[1]:=i
            else
                if A[i]<a[h[res]] then
                    begin
                        inc(res);
                        h[res]:=i;
                    end
                else
                    begin
                        dau:=1;
                        cuoi:=res;
                        while dau<cuoi do
                            begin
                                mid:=(dau+cuoi) div 2;
                                if a[h[mid]]>a[i] then
                                    dau:=mid+1
                                else
                                    cuoi:=mid;
                            end;
                        h[dau]:=i;
                    end;
        end;
    writeln(res);
end;

begin
    docfile;
    daycongiam;
end.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *