LIS spoj – Dãy con tăng dài nhất (bản khó)

Nguồn đề bài http://vn.spoj.com/problems/LIS/

Đề bài LIS Spoj

Tìm dãy con tăng dài nhất, số lượng phần tử tối đa 30000. In ra số lương lớn nhất có thể

Input:
5
2 1 4 3 5

Output:
3

Link nộp bài:

http://vn.spoj.com/problems/LIS/

Code Lis spoj Pascal

const fi=   '';
   fo=   '';
   maxd=  30001;
var  a:    array[0..maxd] of longint;
   l:    array[0..maxd] of integer;
   n:    longint;
   d:    longint;


procedure mofile;
var i,j:integer;
begin
   assign(input,fi);reset(input);
   assign(output,fo);rewrite(output);
end;
procedure dongfile;
begin
   close(input);close(output);
end;
procedure nhap;
var i:longint;
  f:text;
begin
  assign(f,fi); reset(f);
   readln(f,n);
   for i:=1 to n do
   read(f,a[i]);     close(f);
end;procedure xuli;
var i,k,dau,cuoi:longint;
begin
  l[1]:=1;d:=1;
  for i:=2 to n do
    begin
        if a[i]>a[l[d]] then
          begin
            inc(d);
            l[d]:=i;
          end
        else
          begin

            dau:=1;
            cuoi:=d;
            while dau<cuoi do
              begin
                k:=(dau+cuoi) div 2;
                if a[l[k]]<a[i] then
                  dau:=k+1
                else
                  cuoi:=k;
              end;
            l[dau]:=i;

          end;
    end;
end;

procedure xuat;
begin
   write(d);
end;

begin
   nhap;
   xuli;
   xuat;
end.

 

4 thoughts on “LIS spoj – Dãy con tăng dài nhất (bản khó)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *