MTHCN spoj – Hình chữ nhật kì lạ

1. Đề bài MTHCN spoj

bạn có thể submit tại:

http://www.spoj.com/THPTCBT/problems/MTHCN/

http://vn.spoj.com/problems/MTHCN/

Trong giờ học toán, Miticc cảm thấy rất chán nản với môn hình học,… Anh ta quyết định buông viết và làm 1 giấc, trong mơ Miticc đã gặp một chú bò, anh ta đã được chú bò giới thiệu một trò chơi hết sức thú vị.

Đầu tiên chú bò sẽ cho anh ta một bảng hình vuông có kích thước N*N ô, nhiệm vụ của Miticc là phải tính được diện tích của hình chữ nhật lớn nhất được tạo bởi các ô có phần tử là một số chính phương hoặc số đó là lập phương của một số nguyên tố.

Nhiệm vụ của Miticc là không quá khó khăn, và tất nhiên là anh ta làm được, trong lúc đang giải trò chơi của chú bò đưa ra, anh ta bị lũ bạn kế bên ghẹo phá, :’( chúng chụp hình dìm và đánh thức anh dậy, hù dọa sẽ đăng hình anh lên facebook :’( Anh ta rất bực bội vì đã bị lũ bạn trêu ghẹo, thêm vào đó là chưa kịp trả lời trò chơi của chú bò :’( Anh ta ấm ức rất nhiều.

Nhiệm vụ của bạn là hãy giúp anh ta giải trò chơi mà chú bò đưa ra, thật may mắn là anh ta vẫn còn chút kí ức về cái bảng mà chú bò đã đưa, Nhưng… chuyện không như là mơ… anh ta chỉ còn nhớ ở dòng thứ x nào đó trong bảng hình vuông sẽ tăng từ cột u đến cột v, k đơn vị. Và tất nhiên đầu tiên chiếc bảng phải bằng 0.

Bạn hãy giúp Miticc giải ra bài toán nhé.

Input

– dòng đầu tiên gồm 2 số N và M (N là kích thước ma trận hình vuông, M là số lượng truy vấn mà Miticc sẽ nói cho bạn biết). (N<=1000; M<=50000).

– M dòng tiếp theo là truy vấn có dạng Q(x,u,v,k);  (0<=K<=50000);

Với mỗi truy vấn có dạng Q(x,u,v,k) ta tăng k đơn vị cho các phần tử từ vị trí u đến vị trí v trên dòng x.

Lưu ý: test luôn đảm bảo mỗi phần tử trong bảng không vượt quá 2^32.

Output

– Gồm một dòng duy nhất là kết quả bài toán.

Example

Input:

5 8

1 1 2 27

2 2 5 3

3 1 5 1

4 1 5 1

4 2 3 4912

4 5 5 9

5 1 4 1

5 1 1 1

Output:
9
giải thích:

2. Hướng dẫn thuât toán

bài này dựa trên bài BLGEN và QBRECT, hai bài của kỳ thi olympic 30/4/2014

– QHĐ + Sàng nguyên tố + chặt nhị phân + Stack

Hướng dẫn:

thời gian giới hạn của bài làm là khá nhỏ (0.009s-0.090s) vì vậy ở phần truy vấn mình không thể duyệt những dòng for được, mà phải sử dụng QHD.

Một kiến thức mới: Để tăng k đơn vị từ vị trí u đến vị trí v, ở mỗi truy vấn mình chỉ cần thực hiện: A[u]:=a[u]+k; và a[v+1]:=a[v+1]-k; sau khi thực hiện xong Q truy vấn mình chỉ cần duyệt i từ 1 -> n:  A[i]:=a[i-1]+a[i]; và trong bài toán này, bạn phải biết cách điều chỉnh cho mảng 2 chiều.

– bước tiếp theo sàng nguyên tố, với mỗi số nguyên tố tìm được, mình sẽ lập phương nó lên và bỏ vào một mảng nào đó. việc còn lại là viết hàm tìm kiếm nhị phân, để kiểm tra.

– Lọc các số trong mảng theo điều kiện đề bài, nếu thỏa thì cho a[i,j]=1 ngược lại a[i,j]=0.

– Bài toán đưa về vấn đề tìm hình chữ nhật lớn nhất, có thể sử dụng Stack giống QBRECT.

3. Code pascal tham khảo

const  fi='';
    fo='';
    nmax=1000;
    maxsang=997;

type  data=longint;
var
    f:text;
    A:array[0..nmax+1,0..nmax+1] of longint;
    n,m:data;
    D,S,L,R:array[1..1000*1000] of longint;
    ns:data;
    dd:array[0..maxsang] of boolean;
    spt:data;
    snt:array[1..168] of data;
    Ans:data;


function chinhphuong(x:data):boolean;
begin
    exit(sqr(trunc(sqrt(x)))=x);
end;

function TKNP(x:data):boolean;
var   l,r,mid:longint;
begin
    l:=1;
    r:=spt;
    while l<=r do
        begin
            mid:=(l+r) div 2;
            if snt[mid]=x then
                exit(true)
            else
                if snt[mid]>x then
                    r:=mid-1
                else
                    l:=mid +1;
        end;
    exit(false);
end;


procedure sangNT;
var   i,j:data;
begin
    fillchar(dd,sizeof(dd),true);
    dd[1]:=false;
    i:=2;
    while i<=trunc(sqrt(maxsang)) do
        begin
            while not dd[i] do
                inc(i);
            for j:=2 to maxsang div i do
                dd[i*j]:=false;
            inc(i);
        end;
    spt:=0;
    for i:=2 to maxsang do
        if dd[i] then
            begin
                inc(spt);
                SNT[spt]:=i*i*i;
            end;
end;


procedure xuli;
var   i,j,dientich:data;
begin
    fillchar(d,sizeof(d),0);
    for i:=1 to n do
        begin
            for j:=1 to n do
                if a[i,j]<>1 then
                    d[j]:=i;
            ns:=0; // ns la spt cua stack S;
            for j:=1 to n do
                begin
                    while (ns>0) and (d[s[ns]]<=d[j]) do
                        dec(ns);
                    if ns=0 then
                        L[j]:=0
                    else
                        L[j]:=s[ns]; // l]j] la bien trai
                    inc(ns); s[ns]:=j;
                end;
            ns:=0;
            for j:=n downto 1 do
                begin
                    while (ns>0) and (d[s[ns]]<=d[j]) do
                        dec(ns);
                    if ns=0 then
                        R[j]:=n+1
                    else
                        R[j]:=s[ns]; // r[j] la bien phai;
                    inc(ns); s[ns]:=j;
                end;
            for j:=1 to n do
                begin
                    dientich:=(i-d[j])*(R[j]-L[j]-1);
                    if ans<dientich then
                        ans:=dientich;
                end;
        end;
    assign(f,fo); rewrite(f);
    writeln(f,ans);
    close(f);
end;

procedure docfile;
var   i,j,u,v,x:data;
    k:data;
begin
    assign(f,fi); reset(f);
    readln(f,n,m);
    for i:=0 to n+1 do
        for j:=0 to n+1 do
            A[i,j]:=0;

    for i:=1 to m do
        begin
            readln(f,x,u,v,k);
            A[x,u]:=a[x,u]+k;
            A[x,v+1]:=a[x,v+1]-k;
        end;

    for i:=1 to n do
        for j:=1 to n do
            A[i,j]:=a[i,j-1]+a[i,j];
    for i:=1 to n do
        for j:=1 to n do
            if chinhphuong(a[i,j]) or tknp(a[i,j]) then
                A[i,j]:=1
            else
                A[i,j]:=0;
    close(f);
end;

begin
    sangnt;
    docfile;
    xuli;
end.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *