Viết chương tìm nghiệm phương trình x1+x2+x3+…+xn = m

1. Đề bài nghiệm phương trình x1+x2+x3+…+xn = m

cho trước n và m (n<=10, m<=20) Viết chương xuất ra các nghiệm phương trình x1+x2+x3+…+xn = m. nghiệm của phương trình là 1 số nguyên dương.

Input

– một dòng duy nhất gồm 2 số n, m

Output

– xuất ra tất cả tập nghiệm, mỗi dòng gồm n số, và các tập nghiệm không là hoán vị của nhau

2. Hướng dẫn giải

Áp dụng thuật toán quay lui + đặt cận

3. Code tham khảo

const  fi='';
type  data=longint;
var
    f:text;
    m,n:data;
    luu:array[0..1000] of data;


procedure xuat;
var   i,j:data;
begin
    for i:=1 to n do
        write(luu[i],' ');
    writeln;
end;

procedure try(i:data);//tim dap an cho nghiem thu i
var   j,d:data;
begin
    d:=m-(n-i);
    for j:=d downto 1 do
        begin
            m:=m-j;
            luu[i]:=j;
            if (i<n) and (luu[i]<=luu[i-1]) then
                try(i+1)
            else
                if (m=0) and (luu[i]<=luu[i-1]) then
                    xuat;
            m:=m+j;
        end;
end;

begin
    assign(f,fi); reset(f);
    readln(f,n,m);
    close(f);
    luu[0]:=high(data);
    try(1);
    readln;
end.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *