PTIT127C spoj ptit- Bố trí phòng họp

Nguồn đề bài: http://www.spoj.com/PTIT/problems/PTIT127C/

1. Đề bài PTIT127C spoj

Có n cuộc họp đánh số từ 1 đến n đăng ký làm việc tại một phòng hội thảo. Cuộc họp i cần được bắt đầu ngay sau thời điểm sivà kết thúc tại thời điểm f­i. Hỏi có thể bố trí phòng hội thảo phục vụ được nhiều nhất bao nhiêu cuộc họp, sao cho khoảng thời gian làm việc của hai cuộc họp bất kỳ là không giao nhau.

Input

 • Dòng đầu tiên chứa số nguyên dương n ( n <= 10000)
 • Dòng thứ i trong số n dòng tiếp theo chứa hai số nguyên dương si, fi (si < fi <= 32000) ( 1 <= i <= n).

Output

 • Dòng đầu tiên ghi số K là số các cuộc họp được chấp nhận phục vụ

2. Gợi ý PTIT127C spoj

– Các bạn dùng sắp xếp theo chiều tăng dần của B[i] (1<=i<=N) rồi dùng thuật toán tham lam tìm dãy cuộc hợp từ 1..i thỏa mãm B[i]>A[i]>=B[1..i-1].

3. Code tham khảo PTIT127C spoj Pascal

Code 1

const  fi='';
    nmax=10000;
type
    data=longint;
    dulieu=record
        u,v:data;
    end;

var
    f:text;
    A:array[1..nmax] of dulieu;
    n:data;

procedure docfile;
var   i:data;
begin
    assign(f,fi); reset(f);
    readln(f,n);
    for i:=1 to n do
        readln(f,a[i].u,a[i].v);
    close(f);
end;

procedure sort(l,r: longint);
   var
     i,j,x: longint;
     y:dulieu;
   begin
     i:=l;
     j:=r;
     x:=a[(l+r) div 2].v;
     repeat
      while a[i].v<x do
      inc(i);
      while x<a[j].v do
      dec(j);
      if not(i>j) then
       begin
        y:=a[i];
        a[i]:=a[j];
        a[j]:=y;
        inc(i);
        j:=j-1;
       end;
     until i>j;
     if l<j then
      sort(l,j);
     if i<r then
      sort(i,r);
   end;


procedure xuli;
var   i,j:data;
    res,cuoi,k:data;
begin
    res:=0; cuoi:=0;

    i:=1;
    while i<=n do
        begin
            if (a[i].u>=cuoi) and (a[i].v>cuoi) then
                begin
                    inc(res);
                    cuoi:=a[i].v;
                end;
            inc(i);
        end;
    writeln(res);
end;

begin
    docfile;
    sort(1,n);
    xuli;
end.

 

Code 2

Const  Fi='';
    Fo='';
Type  Data  =    record
        Site, Start, Finish: Longint;
    End;
Var   F:       Text;
    A:       Array[1..10000] of Data;
    N, I, J, Sum, Last:   Longint;
Procedure    Init;
    Begin
        Assign(f,fi);
        Reset(f);
        Readln(f,n);
        For i:=1 to n do
            Readln(f,a[i].Start,a[i].Finish);
        close(f);
        Sum:=0;
        Last:=0;
        i:=1;
    End;
Procedure sort(l,r: longint);
   var
     i,j,x: longint;
     y:data;
   begin
     i:=l;
     j:=r;
     x:=a[(l+r) div 2].Finish;
     repeat
      while a[i].Finish<x do
      inc(i);
      while x<a[j].Finish do
      dec(j);
      if not(i>j) then
       begin
        y:=a[i];
        a[i]:=a[j];
        a[j]:=y;
        inc(i);
        j:=j-1;
       end;
     until i>j;
     if l<j then
      sort(l,j);
     if i<r then
      sort(i,r);
   end;
Procedure    Process;
    Begin
        Sort(1,n);
        While i<=n do
            Begin
                If (a[i].Start>=Last) and (a[i].Finish>last) then
                    Begin
                        Inc(Sum);
                        Last:=a[i].Finish;
                        Inc(k);
                    End;
                Inc(i);
            End;
    End;
Procedure    Print;
    Begin
        Assign(f,fo);
        Rewrite(f);
        Writeln(f,Sum);
        Close(f);
    End;
Begin
    Init;
    Process;
    Print;
End.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *