COIN34 spoj – 34 Đồng Xu

Nguồn đề bài: http://vn.spoj.com/problems/COIN34/

1. Đề bài COIN34 spoj

Bạn có 34 đồng xu có giá trị như sau:
xu(1) có giá trị 2
xu(2) có giá trị 3
xu(3) có giá trị 5
for n = 4 to 34
xu(n) có giá trị (xu(n-1) + xu(n-2) + xu(n-3))

Bạn hãy dùng nhiều đồng xu nhất để mua một món hàng có giá là X!

Dữ liệu

Dòng đầu tiên là số test (không quá 1000). Mỗi dòng tiếp theo chứa một số nguyên X (1 ≤ X ≤ 2000000000).

Kết quả

Với mỗi test, in ra “Case #” + số hiệu test + “: ” + số lượng lớn nhất đồng xu cần dùng. Nếu không có cách nào để đạt giá trị X thì in ra -1.

Ví dụ

Dữ liệu
4
1
5
8
9

Kết quả
Case #1: -1
Case #2: 2
Case #3: 2
Case #4: -1

2. Hướng dẫn COIN34 spoj 34 đồng xu

Thuật toán : Duyệt phân tập

Duyệt 2 phần : 1..20, và 21..34

3. Code tham khảo COIN34 spoj 34 đồng xu

* Đã bổ sung code của admin 

Code của admin:

const  fi='COIN34.inp';
    nmax=10000;
    maxx=367980;

type  data=longint;
var
    test,n:data;
    f:text;
    A:array[0..34] of data;
    B:array[0..maxx] of byte;
    res,x:data;


function max(a,b:byte):byte;
begin
    if a>b then exit(a);
    exit(b);
end;

procedure try1(i,s:data; slxu:byte);
begin
    if i>20 then exit;
    try1(i+1,s+a[i],slxu+1);
    b[s+a[i]]:=max(b[s+a[i]],slxu+1);
    try1(i+1,s,slxu);
end;

procedure try2(i,s:data; slxu:byte);
begin
    if i>34 then exit;
    try2(i+1,s+a[i],slxu+1);
    if (x-(s+a[i])>=0) and (x-(s+a[i])<=maxx)then
        begin
            if ((x-(s+a[i])>=0) and (B[x-(s+a[i])]<>0)) or (x-(s+a[i])=0) then
                res:=max(res,B[x-(s+a[i])]+slxu+1);
        end;
    try2(i+1,s,slxu);
end;

procedure docfile;
var   i,j:data;
begin
    A[1]:=2;
    a[2]:=3;
    a[3]:=5;
    fillchar(b,sizeof(b),0);
    for i:=4 to 34 do
        A[i]:=a[i-1]+a[i-2]+a[i-3];
    res:=0;
    for i:=1 to 20 do
        res:=res+a[i];
    res:=0;
    try1(1,0,0);
    assign(f,fi); reset(f);
    readln(f,test);
    for i:=1 to test do
        begin
            res:=0;
            readln(f,x);
            if x<=maxx then
                res:=B[x]
            else
                try2(21,0,0);
            if res=0 then
                res:=-1;
            writeln('Case #',i,': ',res);
        end;
    close(f);
end;

begin
    docfile;
end.

 

const
    COIN  =    34;
    maxm  =    391230;
var
    n, res :    byte;
    test, i,
    x    :    longint;
    a, t  :    array[0..coin] of longint;
    f    :    array[0..maxm] of byte;
    count  :    array[0..coin] of byte;


procedure init;
var   i : byte;
begin
    a[1]:= 2; a[2]:= 3; a[3]:= 5;
    for i:= 4 to 34 do
        a[i]:= a[i-1] + a[i-2] + a[i-3];
end;

procedure duyet1(i : byte);
var   j : byte;
begin
    for j:= 0 to 1 do
    begin
        t[i]:= t[i-1]; count[i]:= count[i-1];
        if j=1 then
        begin
            inc(t[i], a[i]); inc(count[i])
        end;
        if i < 20 then
            duyet1(i+1)
        else  if count[i] > f[t[i]] then
            f[t[i]]:= count[i]
    end;
end;

function max(a, b : byte): byte;
begin
    if a > b then
        max:= a
    else  max:= b
end;

procedure duyet2(i : byte);
var   j : byte;
begin
    for j:= 0 to 1 do
    begin
        t[i]:= t[i-1]; count[i]:= count[i-1];
        if j=1 then
        begin
            inc(t[i], a[i]); inc(count[i]);
        end;
        if i < coin then
            duyet2(i+1)
        else  if (x - t[i] >= 0) and (x - t[i] <= maxm) then
            if ((x - t[i] > 0) and (f[x - t[i]] <> 0))
              or (x - t[i] = 0) then
                res:= max(res, f[x-t[i]] + count[i])
    end
end;


begin
    init;
    duyet1(1);
    readln(test);
    t[20]:= 0; count[20]:= 0;
    for i:= 1 to test do
    begin
        readln(x);
        res:= 0;
        if x <= maxm then
            res:= max(res, f[x]);
        duyet2(21);
        if res=0 then
            writeln('Case #', i, ': -1')
        else  writeln('Case #', i, ': ', res)
    end;
readln
end.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *