Hungari Cặp ghép cực đại có trọng số cực tiểu

Nguồn đề bài: http://vn.spoj.com/problems/MATCH2/

1. Đề bài Cặp ghép cực đại có trọng số cực tiểu

Cho đồ thị hai phía G = (X U Y, E); Các đỉnh của X ký hiệu là x1, x2, …, xn, các đỉnh của Y ký hiệu là y1, y2, …, yn. Mỗi cạnh của G được gán một trọng số không âm. Một bộ ghép đầy đủ trên G là một tập n cạnh thuộc E đôi một không có đỉnh chung. Trọng số của bộ ghép là tổng trọng số các cạnh nằm trong bộ ghép.

Ràng buộc: Luôn tồn tại ít nhất một bộ ghép đầy đủ trên G.
Chú ý dùng Eof chứ không dùng SeekEof

Input

• Dòng 1: Chứa số n (1 ≤ n ≤ 200)
• Các dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa 3 số nguyên i, j, c cho biết có một cạnh (xi, yj) và trọng số cạnh đó là c (0 ≤ c ≤ 200).

Output

• Dòng 1: Ghi trọng số bộ ghép tìm được
• n dòng tiếp, mỗi dòng ghi hai số (u, v) tượng trưng cho một cạnh (xu, yv) được chọn vào bộ ghép.

Example

Input:
4
1 1 0
1 2 0
2 1 0
2 4 2
3 2 1
3 3 0
4 3 0
4 4 9
Output:
3
1 1
2 4
3 2
4 3

2. Code tham khảo thuật toán Hungari , MATCH2 spoj

Bài này các bạn vui lòng coi thuật toán chi tiết trong sách Lê Minh Hoàng.

const  fi='';
    nmax=200;
    vc=100000000;
type  data=longint;
var
    f:text;
    A:array[0..nmax+1,0..nmax+1] of data;
    Fx,Fy,MatchX,MatchY,tr:array[0..nmax+1] of data;
    Q:array[0..nmax*nmax] of data;
    ddx,ddy:array[0..nmax+1] of boolean;
    dau,cuoi,start,finish:data;
    n:data;

procedure docfile;
var   i,j,u,v,c:data;
begin
    assign(f,fi); reset(f);
    readln(f,n);
    for i:=1 to n do
        for j:=1 to n do
            a[i,j]:=vc;
    while not eof(f) do
        begin
            readln(f,u,v,c);
            a[u,v]:=c;
        end;
    close(f);
end;

procedure init;
var   i,j:data;
begin
    fillchar(MatchX,sizeof(matchx),0);
    MatchY:=MatchX;

    for i:=1 to n do
        begin
            fx[i]:=vc;
            for j:=1 to n do
                if fx[i]>a[i,j] then
                    fx[i]:=a[i,j];
        end;
    for i:=1 to n do
        begin
            fy[i]:=vc;
            for j:=1 to n do
                if a[i,j]-fx[i]<fy[i] then
                    fy[i]:=a[i,j]-fx[i];
        end;
end;

function get(i,j:data):data;
begin
    get:=a[i,j]-fx[i]-fy[j];
end;

procedure themvao(x:data);
begin
    inc(cuoi);
    q[cuoi]:=x;
end;

function layra:data;
begin
    layra:=q[dau];
    inc(dau);
end;

procedure bfs;
var   u,v,j,i:data;
begin
    fillchar(tr,sizeof(tr),0);
    dau:=1;
    cuoi:=0;
    themvao(start);
    while dau<=cuoi do
        begin
            u:=layra;
            for v:=1 to n do
                if (tr[v]=0) and (get(u,v)=0) then
                    begin
                        tr[v]:=u;
                        if matchy[v]=0 then
                            begin
                                finish:=v;
                                exit;
                            end;
                        themvao(matchy[v]);
                    end;
        end;
end;

procedure enlager(u:data);
var   v,next:data;
begin
    repeat
        v:=tr[u];
        next:=MatchX[v];
        MatchX[v]:=u;
        MatchY[u]:=v;
        u:=next;
    until  u=0;
end;

procedure subX_addY;
var   i,j,delta:data;
begin
    fillchar(ddx,sizeof(ddx),false);
    ddy:=ddx;
    ddx[start]:=true;
    for i:=1 to n do
        if tr[i]<>0 then
            begin
                ddx[MatchY[i]]:=true;
                ddy[i]:=true;
            end;
    delta:=vc;
    for i:=1 to n do
        if ddx[i] then
            for j:=1 to n do
                if (not ddy[j]) and (delta>get(i,j)) then
                    delta:=get(i,j);
    for i:=1 to n do
        begin
            if ddx[i] then fx[i]:=fx[i]+delta;
            if ddy[i] then fy[i]:=fy[i]-delta;
        end;
end;

procedure xuli;
var   i,j,res:data;
begin
    for i:=1 to n do
        begin
            start:=i;
            finish:=0;
            repeat
                bfs;
                if finish=0 then subx_addy;
            until finish<>0;
            enlager(finish);
        end;
    res:=0;
    for i:=1 to n do
        if MatchX[i]<>0 then
            inc(res,a[i,Matchx[i]]);
    writeln(res);
    for i:=1 to n do
        if MatchX[i]<>0 then
            writeln(i, ' ',MatchX[i]);

end;

begin
    docfile;
    init;
    xuli;
end.

2 thoughts on “Hungari Cặp ghép cực đại có trọng số cực tiểu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *