Hungari Cặp ghép cực đại có trọng số cực tiểu

Contact for work: 096.1014.106 (Mr. Tiến)

Nguồn đề bài: http://vn.spoj.com/problems/MATCH2/

1. Đề bài Cặp ghép cực đại có trọng số cực tiểu

Cho đồ thị hai phía G = (X U Y, E); Các đỉnh của X ký hiệu là x1, x2, …, xn, các đỉnh của Y ký hiệu là y1, y2, …, yn. Mỗi cạnh của G được gán một trọng số không âm. Một bộ ghép đầy đủ trên G là một tập n cạnh thuộc E đôi một không có đỉnh chung. Trọng số của bộ ghép là tổng trọng số các cạnh nằm trong bộ ghép.

Ràng buộc: Luôn tồn tại ít nhất một bộ ghép đầy đủ trên G.
Chú ý dùng Eof chứ không dùng SeekEof

Input

• Dòng 1: Chứa số n (1 ≤ n ≤ 200)
• Các dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa 3 số nguyên i, j, c cho biết có một cạnh (xi, yj) và trọng số cạnh đó là c (0 ≤ c ≤ 200).

Output

• Dòng 1: Ghi trọng số bộ ghép tìm được
• n dòng tiếp, mỗi dòng ghi hai số (u, v) tượng trưng cho một cạnh (xu, yv) được chọn vào bộ ghép.

Example

Input:
4
1 1 0
1 2 0
2 1 0
2 4 2
3 2 1
3 3 0
4 3 0
4 4 9
Output:
3
1 1
2 4
3 2
4 3

2. Code tham khảo thuật toán Hungari , MATCH2 spoj

Bài này các bạn vui lòng coi thuật toán chi tiết trong sách Lê Minh Hoàng.

2 thoughts on “Hungari Cặp ghép cực đại có trọng số cực tiểu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *