MATCH1 spoj – Cặp ghép không trọng số

Contact for work: 096.1014.106 (Mr. Tiến)

Nguồn đề bài cặp ghép không trọng số: http://vn.spoj.com/problems/MATCH1/

1. Đề bài cặp ghép không trọng số

Cho đồ thị hai phía G = (X U Y, E); Các đỉnh của X ký hiệu là x1, x2, …, xm, các đỉnh của Y ký hiệu là y1, y2, …, yn.
Một bộ ghép trên G là một tập các cạnh thuộc E đôi một không có đỉnh chung.

Yêu cầu: Hãy tìm bộ ghép cực đại (có nhiều cạnh nhất) trên G.

Chú ý : Dùng Eof chứ không dùng SeekEof.

Input

• Dòng 1: Chứa hai số m, n (1 ≤ m, n ≤ 100)
• Các dòng tiếp, mỗi dòng chứa hai số nguyên dương i, j cho biết thông tin về một cạnh (xi, yj) thuộc E.

Output

• Dòng 1: Ghi số cạnh trong bộ ghép cực đại tìm được (K).
• K dòng tiếp theo, mỗi dòng ghi thông tin về một cạnh được chọn vào bộ ghép cực đại: Gồm 2 số u, v thể hiện cho cạnh nối (xu, yv).

Example


Input:
4 5
1 1
1 4
2 1
2 2
2 4
3 2
3 3
4 2
4 3

Output:
4
1 1
2 4
3 3
4 2

 

2. Code cặp ghép không trọng số Pascal

Đây là code thuật toán cặp ghép thôi. không có hướng dẫn gì cả.

Code mẫu cặp ghép được viết dựa trên Cuốn DSAP của thầy Lê Minh Hoàng, giáo viên khối chuyên Sư Phạm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *