MATCH1 spoj – Cặp ghép không trọng số

Nguồn đề bài cặp ghép không trọng số: http://vn.spoj.com/problems/MATCH1/

1. Đề bài cặp ghép không trọng số

Cho đồ thị hai phía G = (X U Y, E); Các đỉnh của X ký hiệu là x1, x2, …, xm, các đỉnh của Y ký hiệu là y1, y2, …, yn.
Một bộ ghép trên G là một tập các cạnh thuộc E đôi một không có đỉnh chung.

Yêu cầu: Hãy tìm bộ ghép cực đại (có nhiều cạnh nhất) trên G.

Chú ý : Dùng Eof chứ không dùng SeekEof.

Input

• Dòng 1: Chứa hai số m, n (1 ≤ m, n ≤ 100)
• Các dòng tiếp, mỗi dòng chứa hai số nguyên dương i, j cho biết thông tin về một cạnh (xi, yj) thuộc E.

Output

• Dòng 1: Ghi số cạnh trong bộ ghép cực đại tìm được (K).
• K dòng tiếp theo, mỗi dòng ghi thông tin về một cạnh được chọn vào bộ ghép cực đại: Gồm 2 số u, v thể hiện cho cạnh nối (xu, yv).

Example


Input:
4 5
1 1
1 4
2 1
2 2
2 4
3 2
3 3
4 2
4 3

Output:
4
1 1
2 4
3 3
4 2

 

2. Code cặp ghép không trọng số Pascal

Đây là code thuật toán cặp ghép thôi. không có hướng dẫn gì cả.

Code mẫu cặp ghép được viết dựa trên Cuốn DSAP của thầy Lê Minh Hoàng, giáo viên khối chuyên Sư Phạm.

const  fi='';
    nmax=1000;
type  data=longint;
var
    f:text;
    A:array[0..nmax+1,0..nmax+1] of byte;
    Q,MatchX,MatchY,tr:array[0..nmax+1] of data;
    n,m,dau,cuoi:data;

procedure docfile;
var   i,j,u,v:data;
begin
    assign(f,fi); reset(f);
    fillchar(a,sizeof(a),0);
    readln(f,m,n);
    while not eof(f) do
        begin
            readln(f,u,v);
            a[u,v]:=1;
        end;
    close(f);
end;

procedure them(x:data);
begin
    inc(cuoi);
    q[cuoi]:=x;
end;

function lay:data;
begin
    lay:=q[dau];
    inc(dau);
end;

function BFS:data;
var   i,j,u,v:data;
begin
    dau:=1;
    cuoi:=0;
    fillchar(tr,sizeof(tr),0);
    for i:=1 to m do
        if matchX[i]=0 then
            them(i);
    while dau<=cuoi do
        begin
            u:=lay;
            for v:=1 to n do
                if (a[u,v]=1) and (tr[v]=0) then
                    begin
                        tr[v]:=u;
                        if matchy[v]=0 then
                            exit(v);
                        them(matchy[v]);
                    end;
        end;
    exit(0);
end;

procedure enlager(u:data);
var
    v,next:data;
begin
    repeat
        v:=tr[u];
        next:=matchx[v];
        matchx[v]:=u;
        matchy[u]:=v;
        u:=next;
    until u=0;
end;

procedure xuli;
var   i,j,res,d:data;
begin
    fillchar(matchx,sizeof(matchx),0);
    fillchar(matchy,sizeof(matchy),0);
    repeat
        d:=bfs;
        if d<>0 then
            enlager(d);
    until  d=0;
    res:=0;
    for i:=1 to m do
        if matchx[i] <>0 then
            inc(res);
    writeln(res);
    for i:=1 to m do
        if matchx[i]<>0 then
            writeln(i,' ',matchx[i]);
end;

begin
    docfile;
    xuli;
end.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *