P132SUMJ spoj PTIT – SUM2 J – Hoán vị chữ số

Nguồn đề bài: http://www.spoj.com/PTIT/problems/P132SUMJ/

1. Đề bài P132SUMJ spoj PTIT

Cho trước một số nguyên dương X. Nhiệm vụ của bạn là tìm số nhỏ nhất lớn hơn X, mà có các chữ số giống hệt với X.

Input

Dòng đầu tiên là số nguyên X (1 ≤ X ≤ 999 999).

Chữ số đầu tiên của X luôn khác 0.

Output

In ra đáp số trên một dòng. Nếu không có đáp số, in ra “0”.

Example

Test 1:

Input:

156

Output:

165

Test 2:

Input:

330

Output:

0

Test 3:

Input:

27711

Output:

71127

2. Thuật toán bài P132SUMJ spoj PTIT

Đưa bài toán về dạng quay lui sinh hoán vị. Dễ dàng nhận thấy dãy hoán vị sinh được từ thuật toán quay lui sẽ tăng dần. do đó đầu tiên sắp xếp thứ tự các số từ nhỏ đến lớn. sau đó dùng thuật toán quay lui để tìm kết quả. nếu tìm thấy số lớn hơn số ban đầu thì đó chính là kết quả bài toán.

3. Code tham khảo P132SUMJ spoj PTIT

const  fi='';
    nmax=999999;
type  data=longint;
var
    f:text;
    kq,S,A,tmp:string;
    n,sl,i:data;
    dd:array[1..6] of boolean;

procedure sort(l,r: longint);
   var
     i,j: longint;
     y,x:char;
   begin
     i:=l;
     j:=r;
     x:=s[(l+r) div 2];
     repeat
      while s[i]<x do
      inc(i);
      while x<s[j] do
      dec(j);
      if not(i>j) then
       begin
        y:=s[i];
        s[i]:=s[j];
        s[j]:=y;
        inc(i);
        j:=j-1;
       end;
     until i>j;
     if l<j then
      sort(l,j);
     if i<r then
      sort(i,r);
   end;


procedure try;
var   i:data;
begin
    if sl=n then
        begin
            if kq>a then
                begin
                    writeln(kq);
                    halt;
                end;

        end
    else
        for i:=1 to n do
            if not dd[i] then
                begin
                    inc(sl);
                    dd[i]:=true;
                    kq[sl]:=s[i];
                    try;
                    dd[i]:=false;
                    dec(sl);
                end;
end;

begin
    assign(f,fi); reset(f);
    readln(f,s);
    close(f);
    n:=length(s);
    a:=s;
    kq:=s;
    sort(1,n);
    for i:=n downto 1 do

        tmp:=tmp+s[i];
    if tmp=a then
        begin
            writeln(0);
            halt;
        end;
    fillchar(dd,sizeof(dd),false);
    sl:=0;

    try;
    writeln(0);
end.

 

2 thoughts on “P132SUMJ spoj PTIT – SUM2 J – Hoán vị chữ số

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *