Cách mạng tư sản Pháp

Câu hỏi: Trình bày nguyên nhân dẫn đến cách mạng tư sản Pháp? Tại sao nền chuyên chính Gia-cô-banh lại là đỉnh cao của cách mạng tư sản Pháp? Dùng sự kiện lịch sử để chứng minh quần chúng nhân dân Pháp là lực lượng quyết định tiến trình cách mạng tư sản Pháp? Tại sao cách mạng tư sản Pháp lại triệt để nhất?

(câu hỏi đề kiểm tra học kì môn Lịch Sử lớp 10)

Trả lời

Phần 1: Trình bày nguyên nhân dẫn đến cách mạng tư sản Pháp?

Nguyên nhân sâu xa:

– Tình hình kinh tế: Nền kinh tế nông nghiệp lạc hậu bao trùm. Công thương nghiệp ở đô thị đang trên đà phát triển.

– Chính trị: Vua Lu-i XVI duy trì thể chế quân chủ chuyên chế và chế độ 3 đẳng cấp.

– Xã hội: Mâu thuẫn giữa đẳng cấp thứ 3 và 2 đẳng cấp trên ngày càng gay gắt. Dẫn tới mâu thuẫn giữa quần chúng nhân dân lao động với chế độ phong kiến thối nát phản động, cũng là mâu thuẫn giữa lực lượng sản xuất mới với quan hệ sản xuất cũ.

– Tư tưởng trào lưu triết học Ánh sáng: Những người có tư tưởng tiến bộ, tiểu hiểu là Mông-te-xki-ơ, Vôn-te, Rút-xô, đã kịch liệt phê phán sự thối nát của chế độ phong kiến và nhà thờ, đưa ra lí thuyết xây dựng nhà nước mới, tấn công vào hệ tư tưởng của chế độ phong kiến, dọn đường cho cuộc cách mạng xã hội dùng nổ.

Nguyên nhân trực tiếp:

Hội nghị 3 đẳng cấp ngày 5-5-1789 tại cung dien Véc-xai đề xuất vấn đề vay tiền và ban hành thêm thuế mới. Điều này bị Đẳng cấp thứ 3 kịch liệt phản đối. 14-7-1789, quần chúng nhân dân tự vũ trang tấn công các trụ sở, cơ quan quan trọng của TP và chiếm ngục Baxti

=> Cách mạng tất yếu sẽ xảy ra.

* Nếu đề yêu cầu nêu thì chỉ cần nêu các ý sau:

Nguyên nhân sâu xa:

Mâu thuẫn giữa đẳng cấp thứ 3 và 2 đẳng cấp trên ngày càng gay gắt. Dẫn tới mâu thuẫn giữa quần chúng nhân dân lao động với chế độ phong kiến thối nát phản động, cũng là mâu thuẫn giữa lực lượng sản xuất mới với quan hệ sản xuất cũ.

 Nguyên nhân trực tiếp:

Hội nghị 3 đẳng cấp ngày 5-5-1789 tại cung dien Véc-xai đề xuất vấn đề vay tiền và ban hành thêm thuế mới. Điều này bị Đẳng cấp thứ 3 kịch liệt phản đối. 14-7-1789, quần chúng nhân dân tự vũ trang tấn công các trụ sở, cơ quan quan trọng của TP và chiếm ngục Baxti

=> Cách mạng tất yếu sẽ xảy ra.

Phần 2: Tại sao nền chuyên chính Gia-cô-banh lại là đỉnh cao của cách mạng tư sản Pháp?

Sau khi lật đổ chính quyền quân chủ chuyên chế, các tầng lớp tư sản thay nhau lên nắm quyền: phái lập hiến, phái Gi-rông-đanh, phái Gia-cô-banh nhưng chỉ có nền chuyên chính cộng hòa Gia-cô-banh mới có thể giải quyết được những mâu thuẫn cũng như nhu cầu cấp bách mà cách mạng Pháp đòi hỏi.

_ Phái duy nhất đáp ứng được nguyện vọng của tầng lớp nhân dân:

+ Giải quyết ruộng đất cho nông dân (ruộng được chia thành lô nhỏ, trả dần trong 10 năm)

+ Giải quyết tiền lương cho công nhân.

+ Thủ tiêu đặc quyền đặc lợi của quý tộc tăng lữ và quý tộc vũ sĩ.

+ Việc ban hành luật giá tối đa đã khắc phục tình trạng nạn đầu cơ tích trữ, cải thiện từng bước đời sống nhân dân.

+ Thông qua hiến pháp mới, mở rộng tự do dân, tuyên bố chế độ cộng hòa.

_ Phái duy nhất có khả năng tập hợp sức mạnh của toàn thể nhân dân Pháp:

+ Ban hành sắc lệnh “Tổng động viên toàn quốc”, huy động sức mạnh của nhân dân để chống thù trong giặc ngoài.

=>Chống thù trong giặc ngoài, dập tắt được các cuộc nội loạn và giành nhiều thắng lợi trên chiến trường, đuổi quân xâm lược ra khỏi biên giới, đưa cách mạng Pháp đến đỉnh cao.

Phần 3: Dùng sự kiện lịch sử để chứng minh quần chúng nhân dân Pháp là lực lượng quyết định tiến trình cách mạng tư sản Pháp?

– 14-7-1789: Quần chúng nhân dân đã tự vũ trang, tấn công trụ sở chính, các cơ quan quan trọng của thành phố và chiếm ngục Ba-xti.

=> Là nguyên nhân trực tiếp kiến cách mạng tư sản Pháp bùng nổ. Kéo theo cuộc cách mạng đô thị  và phong trào nổi dậy ở nông thôn. Chính quyền mới được thành lập.

– 10-8-1792:  Nhân dân Pa-ri đã tấn công hoàng cung, bắt giam vua và hoàng hậu. =>Một quốc hội mới được bầu ra, thiết lập nền cộng hòa thứ nhất vua Lu-I XVI bị xử tử.

– 31-5-1793 đến 2-6-1793: Quần chúng nhân dân cách mạng ở paris đã kéo đến bao vây trụ sở Quốc hội, lật đổ phái Girôngđanh.

=>Chính quyền chuyển sang phái Giacôbanh.

-23-8-1973: Quốc hội thông qua sắc lệnh “tổng động viên toàn quốc”.  Hưởng ứng lệnh tổng động viên, 42 vạn người đã tình nguyện tham gia đội quân cách mạng,

=>Nhờ vậy, phái Giacôbanh đã dập tắt được các cuộc nổi loạn và giành nhiều thắng lợi trên chiến trường. Đưa cách mạng Pháp đạt tới đỉnh cao.

– 27-7-1794:  Trong phiên họp Quốc hội, lực lượng tư sản phản cách mạng đã tiến hành đảo chính, bắt Rô-be-spie và các nhân vật chủ chốt phái Gia-cô-banh, chính quyền rơi vào tay thế lực phản động, chấm dứt giai đoạn phát triển đi lên của cách mạng.

Phần 4: Tại sao cách mạng tư sản Pháp lại triệt để nhất?

Vì sao đây là 1 cuộc CMTS:

-Lãnh đạo: giai cấp tư sản

-Mục đích: thay thế chế độ phong kiến, thiết lập nền thống trị của giai cấp tư sản, hướng tới tư bản chủ nghĩa

– Lực lượng : quần chúng nhân dân pháp

– Phương hướng: tiến lên tư bản chủ nghĩa

=> Tất cả các yếu tố trên đã chứng minh rằng đây là một cuộc cách mạng tư sản

Vì sao cuộc CMTS này triệt để nhất:

Đã hoàn thành nhiệm vụ của một cuộc cách mạng tư sản là lật đổ chính quyền quân chủ chuyên chế, thủ tiêu mọi tàn dư phong kiến, giải quyết vấn đề ruộng đất cho nông dân, những cản trở đối với công thương nghiệp bị xóa bỏ, thị trường dân tộc thống nhất được hình thành.

– Giải quyết được triệt để vấn đề ruộng đất cho nhân dân

– Nhân dân có thể tự do lao động, tự do bán sức lao động của mình, xóa bỏ mọi sự cản trở đến việc phát triển công, thương nghiệp , đi lên chủ nghĩa tư bản

–  Sau cách mạng, chính quyền đã thuộc về tay tư sản.

=>Cách mạng tư sản Pháp đã mở ra thời đại mới, thời đại thắng lợi và củng cố chủ nghĩa tư bản ở các nước tiên tiến thời bấy giờ.

11 thoughts on “Cách mạng tư sản Pháp

  1. Dạ cho em hỏi TP ở câu 1 là j z m.n
    Và thông tin rất hay giúp em đạt điểm 10 trong buổi thuyết trình e cảm ơn rất nhìu

  2. Dạ cho em hỏi từ TP ở câu 1 có nghĩa là j z
    Và xin cảm ơn người đã soạn ra thong tin nay
    Nó giúp e lấy được điểm 10 trong bài thuyết trình

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *