lời giải LATGACH spoj – Lát gạch

Nguồn đề bài http://vn.spoj.com/problems/LATGACH/

1. Đề bài LATGACH spoj

Cho một hình chữ nhật kích thước 2xN (1<=N<=100). Hãy đếm số cách lát các viên gạch nhỏ kích thước 1×2 và 2×1 vào hình trên sao cho không có phần nào của các viên gạch nhỏ thừa ra ngoài, cũng không có vùng diện tích nào của hình chữ nhật không được lát.

Input

Gồm nhiều test, dòng đầu ghi số lượng test T ( T<=100 ).
T dòng sau mỗi dòng ghi một số N.

Output

Ghi ra T dòng là số cách lát tương ứng.

Example

Input:
3
1
2
3

Output:
1
2
3

2. Hướng dẫn LATGACH spoj

thực chất đây là bây toán Fibonacci. F[i]:=F[i-1]+F[i-2]. việc còn lại là xử lí số lớn.

3. Code tham khảo LATGACH spoj

const  fi='';
var
    f:text;
    T:byte;
    A:array[0..100] of ansistring;


function cong(a,b:ansistring):ansistring;
var   c:ansistring;
    i,du,carry:word;
begin
    while length(a)<length(b) do
        a:='0'+a;
    while length(b)<length(a) do
        b:='0'+b;

    du:=0; c:='';
    for i:=length(a) downto 1 do
        begin
            carry:=ord(a[i])+ord(b[i])-48*2+du;
            if carry>9 then
                begin
                    du:=1;
                    carry:=carry-10;
                end
            else
                du:=0;
            c:=chr(carry+48) + c;
        end;
    if du=1 then c:='1'+c;
    exit(c);
end;

procedure fibo;
var   i:byte;
begin
    a[0]:='1';
    a[1]:='1';
    for i:=2 to 100 do
        a[i]:=cong(a[i-1],a[i-2]);
end;

begin
    assign(f,fi); reset(f);
    readln(f,t);
    fibo;
    while not eof(f) do
        begin
            readln(f,t);
            writeln(a[t]);
        end;
    close(f);
end.

 

4 thoughts on “lời giải LATGACH spoj – Lát gạch

 1. Viết chương trình nhập vào 1 số nguyên lớn N. Hãy tách số nguyên lớn này thành nhiều số con theo thứ tự tăng dần.
  vd: 15478245
  tách thành 1 5 47 8245
  vd: 10487529
  tách thành 10 48 7592
  vd: 17024589
  tách thành 1 70 24589

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *