NKABD spoj – Số phong phú

Nguồn đề bài: http://vn.spoj.com/problems/NKABD/

1. Đề bài NKABD spoj

Trong số học, số phong phú là các số mà tổng các ước số của số đó (không kể chính nó) lớn hơn số đó. Ví dụ, số 12 có tổng các ước số (không kể 12) là 1 + 2 + 3 + 4 + 6 = 16 > 12. Do đó 12 là một số phong phú.

Bạn hãy lập trình đếm xem có bao nhiêu số phong phú trong đoạn [L,R].

Dữ liệu

Gồm 2 số L, R (1 <= L <= R <= 105)

Kết quả

Gồm 1 số nguyên duy nhất là số số phong phú trong đoạn [L, R].

Chú ý

Có 50% số test có 1 <= L <= R <= 103

Ví dụ

Dữ liệu
1 50

Kết quả
9

Giải thích:
Từ 1 đến 50 có 9 số phong phú là:
12, 18, 20, 24, 30, 36, 40, 42, 48

=========================
Bài này kêu gì làm đó thôi 😀 chỉ có phần kiểm tra ước. các bạn chỉ cần tìm từ 2->sqrt(n) thôi. vì cái này liên quan đến toán và đã được chứng minh nên mình ko nhắc lại.

2. code tham khảo NKABD spoj (pascal)

program bt;
const  fi='';
    fo='';
var
    f:text;
    a,b:longint;


function check(n:longint):boolean;
var   i:longint;
    S:longint;
begin
    s:=1;
    for i:=2 to trunc(sqrt(n)) do
        if n mod i = 0 then
        	begin
            	inc(s,i);
            	if i<>n div i then
            		inc(s,n div i);
            	if s>n then exit(true);
            end;
    exit(s>n);
end;

procedure xuli;
var   i:longint;
    dem:longint;
begin
    dem:=0;
    for i:=a to b do
        if check(i) then
            inc(dem);
    writeln(f,dem);
end;

begin
    assign(f,fi); reset(f);
    readln(f,a,b);
    close(f);
    assign(f,fo); rewrite(f);
    xuli;
    close(f);
end.

BCPP spoj PTIT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *