VMUNCH spoj – Gặm cỏ

Nguồn đề bài: http://vn.spoj.com/problems/VMUNCH/

1. Đề bài VMUNCH spoj

Bessie rất yêu bãi cỏ của mình và thích thú chạy về chuồng bò vào giờ vắt sữa buổi tối.

Bessie đã chia đồng cỏ của mình là 1 vùng hình chữ nhật thành các ô vuông nhỏ với R (1 <= R <= 100) hàng và C (1 <= C <= 100) cột, đồng thời đánh dấu chỗ nào là cỏ và chỗ nào là đá. Bessie đứng ở vị trí R_b,C_b và muốn ăn cỏ theo cách của mình, từng ô vuông một và trở về chuồng ở ô 1,1 ; bên cạnh đó đường đi này phải là ngắn nhất.

Bessie có thể đi từ 1 ô vuông sang 4 ô vuông khác kề cạnh.

Dưới đây là một bản đồ ví dụ [với đá (‘*’), cỏ (‘.’), chuồng bò (‘B’), và Bessie (‘C’) ở hàng 5, cột 6] và một bản đồ cho biết hành trình tối ưu của Bessie, đường đi được dánh dấu bằng chữ ‘m’.

      Bản đồ        Đường đi tối ưu
    1 2 3 4 5 6 <-cột   1 2 3 4 5 6 <-cột
   1 B . . . * .      1 B m m m * .
   2 . . * . . .      2 . . * m m m
   3 . * * . * .      3 . * * . * m
   4 . . * * * .      4 . . * * * m
   5 * . . * . C      5 * . . * . m

Bessie ăn được 9 ô cỏ.

Cho bản đồ, hãy tính xem có bao nhiêu ô cỏ mà Bessie sẽ ăn được trên con đường ngắn nhất trở về chuồng (tất nhiên trong chuồng không có cỏ đâu nên đừng có tính nhé)

Dữ liệu

 • Dòng 1: 2 số nguyên cách nhau bởi dấu cách: R và C
 • Dòng 2..R+1: Dòng i+1 mô tả dòng i với C ký tự (và không có dấu cách) như đã nói ở trên.

Kết quả

 • Dòng 1: Một số nguyên là số ô cỏ mà Bessie ăn được trên hành trình ngắn nhất trở về chuồng.

Ví dụ

Dữ liệu
5 6
B…*.
..*…
.**.*.
..***.
*..*.C

Kết quả
9

2. Hướng dẫn VMUNCH spoj

Dùng BFS để tìm đường đi ngắn nhất đến ô (1;1). bên cạnh đó xây dựng 1 mảng để truy vết. tham khảo code sẽ hiểu rõ.

3. code tham khảo VMUNCH spoj (pascal, c++)

pascal

program vmunch;
const  fi='';
    nmax=1000;
    cld:array[1..4] of shortint=(0,0,1,-1);
    clc:array[1..4] of shortint=(1,-1,0,0);
type  matran=array[0..nmax+1,0..nmax+1] of longint;
var   a:matran;
    m,n:longint;
    f:text;
    dong,cot:byte;

    QX,QY:array[1..nmax*nmax] of longint;
    C:array[1..nmax*nmax] of longint;
    dau,cuoi:longint;

procedure xuat;
var   i,j:word;
begin
    for i:=1 to n do
        begin
            for j:=1 to n do
                write(a[i,j]:3);
            writeln;
        end;
    for i:=1 to cuoi do
        write(c[i],' ');
    writeln;
end;

procedure docfile;
var   i,j:byte;
    s:char;
begin
    assign(f,fi); reset(f);
    readln(f,m,n);
    a[1,1]:=0;
    for i:=0 to m+1 do
        for j:=0 to n+1 do
            a[i,j]:=1;
    a[1,1]:=0;

        for i:=1 to m do
        begin
            for j:=1 to n do
                begin
                    read(f,s);
                    if s='.' then
                        a[i,j]:=0
                    else
                        if s='C' then
                            begin
                                dong:=i;
                                cot:=j;
                                a[i,j]:=0;
                            end;
                end;
            readln(f);
        end;
    close(f);
end;

function empty:boolean;
begin
    exit(dau>cuoi);
end;

procedure them(x,y:byte);
begin
    inc(cuoi);
    qx[cuoi]:=x;
    qy[cuoi]:=y;
end;

procedure layra(var x,y:byte);
begin
    x:=qx[dau];
    y:=qy[dau];
    inc(dau);
end;

procedure BFS;
var   i:byte;
    x,y:byte;
    x1,y1,k:byte;
begin
    fillchar(C,sizeof(c),0);
    Fillchar(qy,sizeof(qy),0);
    Fillchar(qx,sizeof(qx),0);
    dau:=1;
    cuoi:=0;

    them(1,1);
    c[1]:=1;
    a[1,1]:=1;
    while not (dau>cuoi) do
        begin
            layra(x,y);
            For k:=1 to 4 do
                if a[x+cld[k],y+clc[k]]=0 then
                    begin
                        a[x+cld[k],y+clc[k]]:=c[dau-1]+1;
                        them(x+cld[k],y+clc[k]);
                        c[cuoi]:=c[dau-1]+1;
                    End;
        end;
    writeln(a[dong,cot]-1);
end;


begin
    docfile;
    BFS;
    readln;
end.

c++

#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;

const int maxn=101;
int R,C;
bool a[maxn][maxn];
int xb,yb,xc,yc;

class Node
{
public:
  int x,y,d;
  Node(int x, int y, int d)
  {
    this->x=x;
    this->y=y;
    this->d=d;
  }
};

void Init()
{
  char ch;
  cin>>R>>C;
  for (int i=0;i<R;i++)
  {
    for (int j=0;j<C;j++)
    {
      cin>>ch;
      if(ch=='B')
      {
        xb=i;
        yb=j;
        a[i][j]=true;
      }
      if(ch=='C')
      {
        xc=i;
        yc=j;
        a[i][j]=false;
      }
      if(ch=='.')
        a[i][j]=true;
      if(ch=='*')
        a[i][j]=false;
    }
  }
}

void Solve()
{
  int res=10e8;
  int dx[]={1,-1,0,0};
  int dy[]={0,0,1,-1};
  queue<Node> que;
  que.push(Node(xc,yc,1));
  while(!que.empty())
  {
    Node t=que.front();
    que.pop();
    if(t.x==xb && t.y==yb)
      res=min(res,t.d);
    else
    {
      for (int i=0;i<4;i++)
      {
        int x=t.x+dx[i];
        int y=t.y+dy[i];
        if(a[x][y] && x>=0 && x<R && y>=0 && y<C)
        {
          que.push(Node(x,y,t.d+1));
          a[x][y]=false;
        }
      }
    }
  }
  cout<<res-1;
}

int main()
{
  Init();
  Solve();
}

BCMUNCH ptit spoj

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *