[c++] Tìm số nghịch đảo

Contact for work: 096.1014.106 (Mr. Tiến)

1. Đề bài tìm số nghịch đảo

Viết chương trình tính giá trị đảo ngược của một số nguyên n.

INPUT: Số nguyên n (0<= n <= 1000000)

OUTPUT: Giá trị đảo ngược của n

Ví dụ:

INPUTOUTPUT
1331
14122141
210012

contho2. Code Tìm số nghịch đảo c++

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *