[c++] Tìm số nghịch đảo

1. Đề bài tìm số nghịch đảo

Viết chương trình tính giá trị đảo ngược của một số nguyên n.

INPUT: Số nguyên n (0<= n <= 1000000)

OUTPUT: Giá trị đảo ngược của n

Ví dụ:

INPUTOUTPUT
1331
14122141
210012

contho2. Code Tìm số nghịch đảo c++

#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
  int n,i,t,x;
  cin >> n;
  t = 0;
  while (n >0 )
  {
    x = n % 10;
    t = t * 10 + x;
    n = n / 10;
  }
  cout << t;
  return 0;
}

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *