[C++] Kiểm tra ma trận đối xứng

1. Đề bài Kiểm tra ma trận đối xứng

Viết hàm kiểm tra ma trận A[100][100] kích thước mxn có đối xứng hay không?

Test 1

m=4, n=4

1 2 3 4
2 7 8 9
3 8 7 1
4 9 1 9

TRUE

 

Test 2

m=4, n=4

1 1 1 1
2 7 8 9
3 8 7 1
4 9 1 9

FALSE

2. Code kiểm tra ma trận đối xứng c++

bool ktdoixung(int a[100][100], int m, int n)
{
  if (m!=n) return 0;
  for (int i=0; i<n-1; i++)
    for (int j=i+1; j<n; j++)
      if (a[i][j]!=a[j][i])
        return 0;
  return 1;
}

2 thoughts on “[C++] Kiểm tra ma trận đối xứng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *