[Struct C++] Viết chương trình nhập vào nhiều phân số và tính tổng các phân số đó

1. Tính tổng phân số c++

Đề bài: Bạn hãy viết chương trình nhập vào vào N phân số, và tính tổng các phân số đó. Kết quả bài toán phải là phân số tối giản và phải dùng kiểu dữ liệu cấu trúc.

Ví dụ:

N=2

1/3+ 2/6 = 2/3

2. Code Tính tổng phân số c++

#include <iostream>
#include <stdio.h>
using namespace std;

struct ps
{
  int tu;
  int mau;
};

ps a[100];
int n;

void nhap()
{
  freopen("test.inp", "r", stdin);
  cin>> n;
  for (int i=1; i<=n; i++)
    cin >> a[i].tu>>a[i].mau;
}

void xuat()
{
  for (int i=1; i<=n; i++)
    cout << a[i].tu<< "/" <<a[i].mau<<endl;
}

int ucln(int a, int b)
{
  int r;
  while (a%b!=0)
  {
    r=a%b;
    a=b;
    b=r;
  }
  return b;
}


ps tongps()
{
  int i,z;
  ps tmp=a[1];
  for (i=2; i<=n; i++)
  {
    tmp.tu = tmp.tu*a[i].mau + tmp.mau*a[i].tu;
    tmp.mau = tmp.mau*a[i].mau;
    z=ucln(tmp.tu, tmp.mau);
    tmp.tu /=z;
    tmp.mau /=z;
  }
  return tmp;
}


void xuli()
{
  ps tong = tongps();
  cout << "Tong PS = "<<tong.tu<< "/"<< tong.mau;
}

int main()
{
  nhap();
  xuat();
  xuli();
  return 0;
}

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *