Phân tích một số bài tập Nhập môn lập trình C++

Môn: Nhập môn lập trình 1. Phân tích đoạn chương trình lỗi Đề bài: Bài 33 – KTLT: Tính S(n) =  Căn (2 + Căn (2 +….. Căn (2 +căn(2) ))). có n dấu căn Code bị lỗi:  -> vì sao nhập bất kì số nào cũng cho kết quả là 1.41421  ??

Các lỗi cụ thể: – […]

Continue reading


[C++] Bài 110: Chia 200000 bằng các loại giấy 1000đ, 2000đ, 5000đ

1. Đề bài trong BT Kỹ Thuật Lập Trình Cần có tổng 200000đ từ 3 loại giấy bạc 1000đ, 2000đ, 5000đ. Lập chương trình để tìm tất cả các phương án có thể. Bài Tập Kỹ Thuật Lập Trình 2. Code tham khảo 1

3. Code tham khảo 2

Đặng Minh Tiến UIT […]

Continue reading


[C++] Viết chương trình tính tổng các số nguyên tố nhỏ hơn N

1. Đề bài tính tổng các số nguyên tố Cho số nguyên dương N nhập từ bàn phím, hãy tính tổng các số nguyên tố nhỏ hơn N Gợi ý: Bạn viết hàm kiểm tra số nguyên tố rồi duyệt qua các số nhỏ hơn N sau đó cộng vào tổng nếu là số nguyên tố. […]

Continue reading


[C++] Viết chương trình tìm UCLN, BCNN của 2 số a, b

1. Tìm UCLN, BCNN Cho 2 số nguyên A, B được nhập từ bàn phím, hãy viết chương trình tìm Ước chung lớn nhất (UCLN) và Bội chung nhỏ nhất (BCNN) của 2 số. Các bạn có thể tham khảo thêm về cách tính bằng Euclid tại đây: https://kienthuc24h.com/uoc-chung-lon-nhat-boi-chung-nho-nhat-co-ban/ 2. Code tìm UCLN, BCNN C++

Continue reading


[Bài tập] Giáo trình bài tập kỹ thuật lập trình

Viết chương trình để giải quyết các bài toán sau Bài 1: S(n) = 1+2+3+ … + n.

  Bài 5: S(n) = 1+1/3+1/5+…..+1/(2n+1).

  Bài 12: Tính S(n) = x + x^2 + x^3 + … x^n.

  Bài 20: Liệt kê tất cả “ước số” của số nguyên dương N

  […]

Continue reading


[BT C++] Viết chương trình tính diện tích hình chữ nhật, hình vuông, hình tròn

1. Đề bài tính diện tích hình Viết chương trình nhập vào các cạnh, bán kính sau đó tính diện tích hình chữ nhật, hình vuông, hình tròn… Test ví dụ: input

output

2. Code diện tích hình chữ nhật, hình vuông, hình tròn

Continue reading


Viết thuật toán kiểm tra xem N là số nguyên tố hay không?

Viết bằng ngôn ngữ tự nhiên và sơ đồ khối thuật toán kiểm tra xem N là số nguyên tố hay không? Thuật toán kiểm tra số nguyên tố B1: Nhập N. B2: Nếu N<2, thì đến B7, ngược lại B3. B3: i=1; m=sqrt(N). B4: i=i+1; B5: nếu i<=m thì đến B6, ngược lại B8 B6: […]

Continue reading