[BT C++] Viết chương trình tính diện tích hình chữ nhật, hình vuông, hình tròn

1. Đề bài tính diện tích hình

Viết chương trình nhập vào các cạnh, bán kính sau đó tính diện tích hình chữ nhật, hình vuông, hình tròn…

Test ví dụ:

input

4 5
5
6

output

-----------Tinh DT HCN----------
nhap vao 2 canh a, b: Dien tich hcn : 20
-----------Tinh DT HV----------
nhap vao 2 canh a = Dien tich hinh vuong : 25
-----------Tinh DT HT----------
nhap vao ban kinh r = dien tic hinh tron la : 113.094

2. Code diện tích hình chữ nhật, hình vuông, hình tròn

#include <stdio.h>
#include <iostream>
#define pi 3.1415
using namespace std;

int main()
{
  int a,b;
  cout << "-----------Tinh DT HCN----------\n";
  cout << "nhap vao 2 canh a, b: " ;
  cin >> a>>b;
  cout << "Dien tich hcn : " << a*b;

  cout << "\n-----------Tinh DT HV----------\n";
  cout << "nhap vao 2 canh a = " ;
  cin >> a;
  cout << "Dien tich hinh vuong : " << a*a;

  cout << "\n-----------Tinh DT HT----------\n";
  float r;
  cout << "nhap vao ban kinh r = " ;
  cin >> r;
  cout << "dien tic hinh tron la : " << r*r*pi;

  return 0;
}

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *