[Bài tập] Giáo trình bài tập kỹ thuật lập trình

Contact for work: 096.1014.106 (Mr. Tiến)

Viết chương trình để giải quyết các bài toán sau

Bài 1: S(n) = 1+2+3+ … + n.

 

Bài 5: S(n) = 1+1/3+1/5+…..+1/(2n+1).

 

Bài 12: Tính S(n) = x + x^2 + x^3 + … x^n.

 

Bài 20: Liệt kê tất cả “ước số” của số nguyên dương N

 

Bài 25: Tính tổng tất cả “ước số chẵn” của số nguyên dương N.

 

Bài 28: Cho số nguyên dương N. Tính tổng các ước số nhỏ hơn chính nó.

 

Bài 31: cho số nguyên dương N. Kiểm tra số nguyên dương N có phải là số nguyên tố hay không?

 

Bài 32: cho số nguyên dương N. Kiểm tra số nguyên dương N có phải là số chính phương hay không?

Bài 33: Tính S(n) =  Căn (2 + Căn (2 +….. Căn (2 +căn(2) ))). có n dấu căn

 

Bài 35: Tính S(n) =  Căn (1 + Căn (2 +….. Căn (n-1 +căn(n) ))). có n dấu căn

Bài 39

 

Bài 40: Tính S(n) =  Căn (x^n + Căn (x^(n-1) +….. Căn (x^2 +căn(x) ))) có n dấu căn

 

Bài 41: Tính S(n) =  1/(1+1/(1+…1+1/(1+1)) ) có N dấu phân số

 

Bài 43: Đếm số lượng chữ số của số nguyên dương N

 

Bài 50: tìm số nghịch đảo của số nguyên dương N

 

Bài 51: tìm chữ số lớn nhất của số nguyên dương N

 

Bài 60: Kiểm tra các chữ số của số nguyên dương N có tăng dần từ trái sang phải không?

 

Bài 62: cho hai số nguyên dương a, b. tìm ước chung lớn nhất của 2 số.

 

Bài 64: giải phương trình ax+b=0.

 

Bài 65: giải phương trình ax^2+bx+c=0

Bài 66 giải phương trình trùng phương

Bài 72: Tính S(x,n) = -x + x^2/2! – x^3/3! +…+(-1)^n*x^n/n!.

Bài 76: Xác định số nhập từ bàn phím có dạng 3^k hay không?

 

Đặng Minh Tiến – UIT K11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *