[Bài tập] Giáo trình bài tập kỹ thuật lập trình

Viết chương trình để giải quyết các bài toán sau

Bài 1: S(n) = 1+2+3+ … + n.

#include <stdio.h>
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
  long n, s=0,i;
  cin >> n;
  for (i=1; i<=n; i++)
    s=s+i;
  cout << s;
  system("pause");
  return 0;
}

 

Bài 5: S(n) = 1+1/3+1/5+…..+1/(2n+1).

//16521215_Bai5.cpp
#include <stdio.h>
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
  long n,i;
  float s=0;
  cin >> n;
  for (i=0; i<=n; i++)
    s=s+((float)1/(2*i+1));
  cout << s;
  system("pause");
  return 0;
}

 

Bài 12: Tính S(n) = x + x^2 + x^3 + … x^n.

// 16521215_Bai12.cpp
#include <stdio.h>
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
  long long s=0,x, tmp=1;
  long i, n;
  cout << "Nhap x, n : ";
  cin >> x >> n;
  for (i=1; i<=n; i++)
  {
    tmp=tmp*x;
    s=s+tmp;
  }
  cout << s;
  system("pause");
  return 0;
}

 

Bài 20: Liệt kê tất cả “ước số” của số nguyên dương N

//16521215_Bai20.cpp
#include <stdio.h>
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
  long n,i;
  cin >> n;
  for (i=1; i<=n/2; i++)
    if (n%i==0) cout << i << " ";
  cout <<n;
  system("pause");
  return 0;
}

 

Bài 25: Tính tổng tất cả “ước số chẵn” của số nguyên dương N.

//16521215_Bai25.cpp
#include <stdio.h>
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
  long n, i,s=0;
  cin >> n;
  for (i = 2; i <= n / 2; i++)
    if ((n%i == 0) && (i % 2 == 0))
      s = s + i;
  if (n % 2 == 0)
    s=s+n;

  cout << s;
  system("pause");
  return 0;
}

 

Bài 28: Cho số nguyên dương N. Tính tổng các ước số nhỏ hơn chính nó.

//16521215_Bai28.cpp
#include <stdio.h>
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
  long n, i,s=0;
  cin >> n;
  for (i = 1; i <= n / 2; i++)
    if (n%i == 0)
      s = s + i;
  cout << s;
  system("pause");
  return 0;
}

 

Bài 31: cho số nguyên dương N. Kiểm tra số nguyên dương N có phải là số nguyên tố hay không?

//16521215_Bai31.cpp
#include <stdio.h>
#include <iostream>
#include <math.h>

using namespace std;

long checknt(long n)
{
  if (n <= 1) return 0;
  long i;
  for (i = 2; i <= sqrt(n); i++)
    if (n%i == 0)
      return 0;
  return 1;
}

int main()
{
  long n;
  cin >> n;
  cout << (checknt(n) ? "La SNT\n" : "Khong la SNT\n");
  system("pause");
  return 0;
}

 

Bài 32: cho số nguyên dương N. Kiểm tra số nguyên dương N có phải là số chính phương hay không?

//16521215_Bai32.cpp
#include <stdio.h>
#include <iostream>
#include <math.h>
using namespace std;

int main()
{
  long n;
  cin >> n;
  if (n == pow(trunc(sqrt(n)),2))
    cout << n << " la so chinh phuong\n";
  else
    cout << n << " khong la so chinh phuong\n";
  system("pause");
  return 0;
}

Bài 33: Tính S(n) =  Căn (2 + Căn (2 +….. Căn (2 +căn(2) ))). có n dấu căn

//16521215_Bai33.cpp
#include <stdio.h>
#include <iostream>
#include <math.h>
using namespace std;

int main()
{
  long n,i;
  float s;
  cin >> n;
  s = 0;
  for (i = 1; i <= n; i++)
    s = sqrt(2 + s);
  cout << s;

  system("pause");
  return 0;
}

 

Bài 35: Tính S(n) =  Căn (1 + Căn (2 +….. Căn (n-1 +căn(n) ))). có n dấu căn

//16521215_Bai35.cpp
#include <stdio.h>
#include <iostream>
#include <math.h>
using namespace std;

int main()
{
  long n, i;
  float s;
  cin >> n;
  s = 0;
  for (i = n; i >= 1; i--)
    s = sqrt(i+s);
  cout << s;

  system("pause");
  return 0;
}

Bài 39

#include <stdio.h>
#include <iostream>
#include <math.h>
using namespace std;

int main()
{
  long n, i, gt = 1;
  float s = 0;
  cin >> n;
  for (i = 1; i <= n; i++)
  {
    gt = gt*i;
    s = pow(gt + s, (float)1 / (i + 1));
  }
  cout << s;
  system("pause");
  return 0;
}

 

Bài 40: Tính S(n) =  Căn (x^n + Căn (x^(n-1) +….. Căn (x^2 +căn(x) ))) có n dấu căn

//16521215_Bai40.cpp
#include <stdio.h>
#include <iostream>
#include <math.h>
using namespace std;

int main()
{
  long n, i;
  long long tmp=1,x;
  float s;
  cout << "Nhap lan luot x, n : ";
  cin >> x >> n;
  s = 0;
  for (i = 1; i <= n; i++)
  {
    tmp=tmp*x;
    s = sqrt(tmp + s);
  }
  cout << s;

  system("pause");
  return 0;
}

 

Bài 41: Tính S(n) =  1/(1+1/(1+…1+1/(1+1)) ) có N dấu phân số

//16521215_Bai41.cpp
#include <stdio.h>
#include <iostream>
#include <math.h>
using namespace std;

int main()
{
  long n, i;
  float s, tmp = 1;
  cout << "Nhap n = ";
  cin >> n;
  s = 1;
  for (i = 1; i <= n; i++)
  {
    s = 1 / (1 + s);
  }
  cout << s;

  system("pause");
  return 0;
}

 

Bài 43: Đếm số lượng chữ số của số nguyên dương N

//16521215_Bai43.cpp
#include <stdio.h>
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
  long n, x = 0,tmp;
  cin >> n;
  tmp = n;
  while (n != 0)
  {
    n=n/10;
    x++;
  }
  cout << tmp << " Co " << x << " chu so\n";
  system("pause");
  return 0;
}

 

Bài 50: tìm số nghịch đảo của số nguyên dương N

//16521215_Bai50.cpp
#include <stdio.h>
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
  long n, x = 0;
  cin >> n;
  while (n != 0)
  {
    x = x*10 + n%10;
    n = n/10;
  }
  cout << x << "\n";
  system("pause");
  return 0;
}

 

Bài 51: tìm chữ số lớn nhất của số nguyên dương N

//16521215_Bai51.cpp
#include <stdio.h>
#include <iostream>
#include <algorithm>
using namespace std;

int main()
{
  long n, x = 0,m=-1;
  cin >> n;
  while (n != 0)
  {
    m = max(m, n % 10);
    n = n / 10;
  }
  cout <<"Chu so lon nhat la : "<< m << "\n";
  system("pause");
  return 0;
}

 

Bài 60: Kiểm tra các chữ số của số nguyên dương N có tăng dần từ trái sang phải không?

//16521215_Bai60.cpp
#include <stdio.h>
#include <iostream>
using namespace std;

long check(long n)
{
  long tmp = 10;
  while (n != 0)
  {
    if (n % 10 >= tmp)
      return 0;
    tmp = n % 10;
    n = n / 10;
  }
  return 1;
}

int main()
{
  long n;
  cout << "Nhap N = ";
  cin >> n;
  cout << (check(n)?"N Tang dan":"N Khong tang dan")<<endl;
  system("pause");
  return 0;
}

 

Bài 62: cho hai số nguyên dương a, b. tìm ước chung lớn nhất của 2 số.

//16521215_Bai62.cpp
#include <stdio.h>
#include <iostream>
using namespace std;
long ucln(long a, long b)
{
  long r;
  while (a%b != 0)
  {
    r = a%b;
    a = b;
    b = r;
  }
  return b;
}

int main()
{
  long a, b;
  cin >> a >> b;
  cout << ucln(a,b)<<endl;
  system("pause");
  return 0;
}

 

Bài 64: giải phương trình ax+b=0.

//16521215_Bai64.cpp
#include <stdio.h>
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
  cout << "Nhap vao lan luot a, b : ";
  long a, b;
  cin >> a >> b;
  if (a == 0)
    cout << "phuong trinh vo nghiem \n";
  else
    cout << "x = " << (-b/(float)a) << endl;
  system("pause");
  return 0;
}

 

Bài 65: giải phương trình ax^2+bx+c=0

//16521215_Bai65.cpp
#include <stdio.h>
#include <iostream>
#include <math.h>
using namespace std;
int main()
{
  cout << "Nhap vao lan luot a, b, c : ";
  float a, b, c;
  cin >> a >> b >> c;
  if (a == 0)
  {
    if (b == 0)
    {
      if (c == 0)
        cout << "phuong trinh co vo so nghiem \n";
      else
        cout << "phuong trinh vo nghiem \n";
    }
    else
      cout << "x = " << -c/b << endl;
  }
  else
  {
    float delta = b*b - 4 * a*c;
    if (delta<0)
      cout << "phuong trinh vo nghiem \n";
    if (delta == 0)
      cout << "x = " << -b / (2 * a) << endl;
    if (delta > 0)
    {
      cout << "x1 = " << (-b +sqrt(delta))/ (2 * a) << endl;
      cout << "x2 = " << (-b -sqrt(delta)) / (2 * a) << endl;
    }
  }
  system("pause");
  return 0;
}

Bài 66 giải phương trình trùng phương

#include <stdio.h>
#include <iostream>
#include <math.h>
using namespace std;

int main()
{
  float a, b, c, delta, t, t1, t2;
  cout << "Nhap lan luot a, b, c: ";
  cin >> a >> b >> c;
  if (a == 0)
  {
    if (b == 0)
    {
      if (c == 0)
        cout << "vo so nghiem" << endl;
      else
        cout << "Vo nghiem" << endl;
    }
    else
    {
      t = -c / b;
      if (t < 0)
        cout << "vo nghiem" << endl;
      else
        cout << "x1 = -" << sqrt(t) << "\nx2 = " << sqrt(t);
    }
  }
  else
  {
    delta = (b*b) - 4 * a*c;
    if (delta < 0)
      cout << "vo nghiem" << endl;
    else
      if (delta == 0)
      {
        t = -b / 2 / a;
        if (t<0)
          cout << " vo nghiem" << endl;
        else
          cout << "x1 = -" << sqrt(t) << endl << "x2 = " << sqrt(t);
      }
      else
      {
        t1 = (-b - sqrt(delta)) / 2 / a;
        t2 = (-b + sqrt(delta)) / 2 / a;
        if (t1 < 0 && t2 < 0)
          cout << "vo nghiem" << endl;
        else
          if (t1 >= 0 && t2 < 0)
            cout << "x1 = -" << sqrt(t1) << endl << "x2 = " << sqrt(t1) << endl;
          else
            if (t1 < 0 && t2 >= 0)
              cout << "x1 = -" << sqrt(t2) << endl << "x2 = " << sqrt(t2) << endl;
            else
              cout << "x1 = -" << sqrt(t1) << endl << "x2 = " << sqrt(t1) << endl << "x3 = -" << sqrt(t2) << endl << "x4 = " << sqrt(t2) << endl;
      }
  }
  system("pause");
  return 0;
}

Bài 72: Tính S(x,n) = -x + x^2/2! – x^3/3! +…+(-1)^n*x^n/n!.

//16521215_Bai72.cpp
#include <stdio.h>
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
  long i,x,n,tmpx=1,gt=1,mul;
  float s = 0;
  cout << "nhap lan luot x, n :";
  cin >> x >> n;
  for (i = 1; i <= n; i++)
  {
    if (i % 2 == 0)
      mul = 1;
    else
      mul = -1;
    tmpx=tmpx*x;
    gt = gt*i;
    s = s + (mul*tmpx) / (float)gt;
  }
  cout << s;
  system("pause");
  return 0;
}

Bài 76: Xác định số nhập từ bàn phím có dạng 3^k hay không?

#include <stdio.h>
#include <iostream>
#include <math.h>

using namespace std;

int check(long n)
{
  if (n < 0) return 0;
  while (n != 1)
  {
    if (n % 3 != 0)
      return 0;
    n = n / 3;
  }
  return 1;
}

int main()
{
  long n;
  cin >> n;
  cout << (check(n) ? "N la so 3^k" : "N ko la so 3^k");
  system("pause");
  return 0;
}

 

Đặng Minh Tiến – UIT K11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *