[Bài tập] Giáo trình bài tập kỹ thuật lập trình

Chúng tôi nhận thiết kế web công ty, thiết kế web thương mại điện tử, shop, thiết kế web blog cá nhân, viết phần mềm PC.

Liên hệ ngay: 035.870.8844

Viết chương trình để giải quyết các bài toán sau

Bài 1: S(n) = 1+2+3+ … + n.

 

Bài 5: S(n) = 1+1/3+1/5+…..+1/(2n+1).

 

Bài 12: Tính S(n) = x + x^2 + x^3 + … x^n.

 

Bài 20: Liệt kê tất cả “ước số” của số nguyên dương N

 

Bài 25: Tính tổng tất cả “ước số chẵn” của số nguyên dương N.

 

Bài 28: Cho số nguyên dương N. Tính tổng các ước số nhỏ hơn chính nó.

 

Bài 31: cho số nguyên dương N. Kiểm tra số nguyên dương N có phải là số nguyên tố hay không?

 

Bài 32: cho số nguyên dương N. Kiểm tra số nguyên dương N có phải là số chính phương hay không?

Bài 33: Tính S(n) =  Căn (2 + Căn (2 +….. Căn (2 +căn(2) ))). có n dấu căn

 

Bài 35: Tính S(n) =  Căn (1 + Căn (2 +….. Căn (n-1 +căn(n) ))). có n dấu căn

Bài 39

 

Bài 40: Tính S(n) =  Căn (x^n + Căn (x^(n-1) +….. Căn (x^2 +căn(x) ))) có n dấu căn

 

Bài 41: Tính S(n) =  1/(1+1/(1+…1+1/(1+1)) ) có N dấu phân số

 

Bài 43: Đếm số lượng chữ số của số nguyên dương N

 

Bài 50: tìm số nghịch đảo của số nguyên dương N

 

Bài 51: tìm chữ số lớn nhất của số nguyên dương N

 

Bài 60: Kiểm tra các chữ số của số nguyên dương N có tăng dần từ trái sang phải không?

 

Bài 62: cho hai số nguyên dương a, b. tìm ước chung lớn nhất của 2 số.

 

Bài 64: giải phương trình ax+b=0.

 

Bài 65: giải phương trình ax^2+bx+c=0

Bài 66 giải phương trình trùng phương

Bài 72: Tính S(x,n) = -x + x^2/2! – x^3/3! +…+(-1)^n*x^n/n!.

Bài 76: Xác định số nhập từ bàn phím có dạng 3^k hay không?

 

Đặng Minh Tiến – UIT K11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *