[C++] Bài 110: Chia 200000 bằng các loại giấy 1000đ, 2000đ, 5000đ

1. Đề bài trong BT Kỹ Thuật Lập Trình Cần có tổng 200000đ từ 3 loại giấy bạc 1000đ, 2000đ, 5000đ. Lập chương trình để tìm tất cả các phương án có thể. Bài Tập Kỹ Thuật Lập Trình 2. Code tham khảo 1 #include <iostream> using namespace std; int main() { int i, j, […]

Continue reading


[Bài tập] Giáo trình bài tập kỹ thuật lập trình

Viết chương trình để giải quyết các bài toán sau Bài 1: S(n) = 1+2+3+ … + n. #include <stdio.h> #include <iostream> using namespace std; int main() { long n, s=0,i; cin >> n; for (i=1; i<=n; i++) s=s+i; cout << s; system(“pause”); return 0; }   Bài 5: S(n) = 1+1/3+1/5+…..+1/(2n+1). //16521215_Bai5.cpp #include <stdio.h> #include <iostream> […]

Continue reading