[C++] Bài 110: Chia 200000 bằng các loại giấy 1000đ, 2000đ, 5000đ

1. Đề bài trong BT Kỹ Thuật Lập Trình

Cần có tổng 200000đ từ 3 loại giấy bạc 1000đ, 2000đ, 5000đ. Lập chương trình để tìm tất cả các phương án có thể.

Bài Tập Kỹ Thuật Lập Trình

2. Code tham khảo 1

#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
  int i, j, k, sl = 0;
  for (i = 0; i <= 200; ++i)
    for (j = 0; j <= 100; ++j)
      for (k = 0; k <= 40; ++k)
        if (i * 1000 + j * 2000 + k * 5000 == 200000)
        {
          cout << i << " to 1000, " << j << " to 2000, " << k << " to 5000." << endl;
          sl++;
        }
  cout << "Co tat ca " << sl << " Cach chon!\n";
  system("pause");
  return 0;
}

3. Code tham khảo 2

#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
  int n = 200000, socach = 0, si, sj, i, j, k;
  for (i = n / 1000; i >= 0; i--)
  {
    si = n - i * 1000;
    for (j = si / 2000; j >= 0; j--)
    {
      sj = si - j * 2000;
      for (k = sj / 5000; k >= 0; k--)
      {
        if (i * 1000 + j * 2000 + k * 5000 == 200000)
        {
          cout << i << " to 1000, " << j << " to 2000, " << k << " to 5000." << endl;
          socach++;
        }
      }
    }
  }
  cout << "Co tat ca " << socach << " Cach chon!\n";
  system("pause");
  return 0;
}

Đặng Minh Tiến UIT K11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *