[C++] Phân tích thừa số nguyên tố

Contact for work: 096.1014.106 (Mr. Tiến)

1. Đề bài Phân tích thừa số nguyên tố

Nhập một số nguyên dương N < 10000. Phân tích số N thành tích của các số nguyên tố.

Yêu cầu: Xuất các số nguyên tố theo thứ tự giảm dần và xuất dấu nhân là “x” có khoảng trắng hai bên.

Ví dụ:

999 = 37 x 3 x 3 x 3

1234567 = 9721 x 127

Input:

Dòng thứ nhất, nhập số lượng trường hợp kiểm tra.

Các dòng còn lại, nhập số nguyên dương N < 10000000.

Output:

Xuất số chữ số cho từng trường hợp kiểm tra.

InputOutput
4

999

1234567

823

3

 

37 x 3 x 3 x 3

9721 x 127

823

3

2. Code Phân tích thừa số nguyên tố C++

Đặng Minh Tiến – UIT K11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *