Viết thuật toán kiểm tra xem N là số nguyên tố hay không?

Contact for work: 096.1014.106 (Mr. Tiến)

Viết bằng ngôn ngữ tự nhiên và sơ đồ khối thuật toán kiểm tra xem N là số nguyên tố hay không?

Thuật toán kiểm tra số nguyên tố

B1: Nhập N.

B2: Nếu N<2, thì đến B7, ngược lại B3.

B3: i=1; m=sqrt(N).

B4: i=i+1;

B5: nếu i<=m thì đến B6, ngược lại B8

B6: nếu N%i=0 thì đến B7, ngược lại B4

B7: xuất không là SNT, B9

B8: xuất là SNT, B9

B9: KT

Code kiểm tra số nguyên tố

Ngoài ra bạn nên xem thêm bài viết này

BCPRIME PTIT spoj – Kiểm tra số nguyên tố

Đặng Minh Tiến – UIT K11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *