Viết thuật toán kiểm tra xem N là số nguyên tố hay không?

Viết bằng ngôn ngữ tự nhiên và sơ đồ khối thuật toán kiểm tra xem N là số nguyên tố hay không?

Thuật toán kiểm tra số nguyên tố

B1: Nhập N.

B2: Nếu N<2, thì đến B7, ngược lại B3.

B3: i=1; m=sqrt(N).

B4: i=i+1;

B5: nếu i<=m thì đến B6, ngược lại B8

B6: nếu N%i=0 thì đến B7, ngược lại B4

B7: xuất không là SNT, B9

B8: xuất là SNT, B9

B9: KT

Code kiểm tra số nguyên tố

bool snt(int x)
{
  if (x<2) 
    return 0;
  int m = sqrt(x);
  for (int i=2; i<=m; i++) 
    if (x%i==0) 
      return 0;
  return 1;
}

Ngoài ra bạn nên xem thêm bài viết này

BCPRIME PTIT spoj – Kiểm tra số nguyên tố

Đặng Minh Tiến – UIT K11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *