P167PROD spoj PTIT – ROUND 7D – ABC

Nguồn đề bài: http://www.spoj.com/PTIT/problems/P167PROD/

1. Đề bài P167PROD spoj

Cho đẳng thức a + b = c, trong 3 số này có 1 số bị mờ đi một chữ số (được thay bằng dấu ?), hãy tìm chữ số đó.

Input

 • Dòng đầu chứa một số nguyên không âm a;
 • Dòng thứ hai chứa một số nguyên không âm b;
 • Dòng thứ ba chứa một số nguyên không âm c;

Cả ba số đều không vượt quá 106.  Một trong ba số sẽ bị thay một vị trí bằng dấu ?.

Output

 • Gồm một dòng chứa một số chữ số là kết quả tương ứng của bộ test trong dữ liệu vào.

Example

Input:

128

?2

200

Output:

7

2. Code c++ P167PROD spoj PTIT

#include <stdio.h>
#include <string.h>
using namespace std;

int pos(char s[10])
{
  int i;
  for (i=0; i<strlen(s); i++)
  {
    if (s[i]=='?') return i;
  }
  return -1;
}

int strtonum(char s[10])
{
  int i,sum=0,mul=1;
  for (i=strlen(s)-1; i>=0; i--)
  {
    sum=sum+(s[i]-48)*mul;
    mul=mul*10;
  }
  return sum;
}

int main()
{
  char a[10],c[10],b[10];
  scanf("%s \n",&a);
  scanf("%s \n",&b);
  scanf("%s \n",&c);
  int pa=pos(a),pb=pos(b),pc=pos(c),na,nb,nc;
  if (pa==-1) na=strtonum(a);
  if (pb==-1) nb=strtonum(b);
  if (pc==-1) nc=strtonum(c);

  int tmp,i;
  if (pa!=-1)
  {
    for (i=0; i<=9; i++)
    {
      a[pa]=i+48;
      tmp=strtonum(a);
      if (tmp+nb==nc)
      {
        printf("%d",i);
        return 0;
      }
    }
  }
  if (pb!=-1)
  {
    for (i=0; i<=9; i++)
    {
      b[pb]=i+48;
      tmp=strtonum(b);
      if (na+tmp==nc)
      {
        printf("%d",i);
        return 0;
      }
    }
  }

  if (pc!=-1)
  {
    for (i=0; i<=9; i++)
    {
      c[pc]=i+48;
      tmp=strtonum(c);
      if (na+nb==tmp)
      {
        printf("%d",i);
        return 0;
      }
    }
  }
  return 0;
}

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *