BCPRIME PTIT spoj – Kiểm tra số nguyên tố

Nguồn đề bài: http://www.spoj.com/PTIT/problems/BCPRIME/

1. Đề bài Kiểm tra số nguyên tố

Một số được gọi là số nguyên tố nếu nó chỉ có 2 ước là 1 và chính nó. Số 0 và 1 không được coi là số nguyên tố.

Yêu cầu: Cho số n, hãy kiểm tra xem n có là số nguyên tố hay không.

Dữ liệu

Một dòng duy nhất chứa số n (0<=n<=10^9)

Kết quả

In ra “YES” nếu n là số nguyên tố, và “NO” trong trường hợp còn lại.

Ví dụ

INPUTOUTPUT
2YES
INPUTOUTPUT
4NO
Bài này không có gì đặc biệt. cứ áp dụng thuật toán kiểm tra số nguyên tố là được.

2. Code check số nguyên tố

Các bạn có thể dùng nhanh hàm này:

bool snt(int x)
{
  if (x<2) 
    return 0;
  for (int i=2; i<=sqrt(x); i++) 
    if (x%i==0) 
      return 0;
  return 1;
}

a. code pascal

var
    N,i:longint;

begin
    readln(n);
    if n<2 then
        begin
            writeln('NO');
            exit;
        end;
    for i:=2 to trunc(sqrt(n)) do
        if n mod i = 0 then
            begin
                writeln('NO');
                exit;
            end;
    writeln('YES');
end.

b. Code C++ Kiểu dùng hàm

#include <stdio.h>
#include <math.h>
using namespace std;

bool snt(int x)
{
  if (x<2) 
    return 0;
  for (int i=2; i<=sqrt(x); i++) 
    if (x%i==0) 
      return 0;
  return 1;
}

int main()
{
  int n; scanf("%d",&n);
  printf(snt(n) ? "YES" : "NO");
  return 0;
}

c. Code C++ viết trên chương trình chính

#include <stdio.h>
#include <math.h>
using namespace std;
int main()
{
  int n;
  //freopen("BCPRIME.inp","r",stdin);
  scanf("%d",&n);
  if (n<2)
  {
    printf("NO");
    return 0;
  }
  int i;
  int m=sqrt(n);
  for (i=2; i<=m; i++)
    if (n%i==0)
    {
      printf("NO");
      return 0;
    }
  printf("YES");
  return 0;
}

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *